Tavoite 1: Jokainen huslainen tuntee oman työnsä ympäristövaikutukset ja mahdollisuutensa vaikuttaa niihin
Toimenpide Toteutus
Koulutetaan 80 uutta ympäristövastaavaa vuonna 2020 Toteutui koronavirusepidemiasta johtuen vain osittain. Koulutettiin 52 ympäristövastaavaa.

25 ympäristövastaavaa käy kertauskoulutuksen vuosittain

Toteutui koronavirusepidemiasta johtuen vain osittain. Kertauskoulutuksen kävi 9 ympäristövastaavaa.

Kohdennettua jätehuollon koulutusta suunnataan eri ammattiryhmille Toteutui osittain. Jätehuollon kohdennettuja koulutustilaisuuksia järjestettiin kaksi, joissa oli yhteensä 16 osallistujaa yhdestä ammattiryhmästä.

Ympäristöasioita viestitään kaikille huslaisille vähintään 10 kertaa vuodessa: esimerkiksi (1)Ympäristökertomus 1 kert./v. (2) Ympäristöposti 4 kert./v. (3) Ympäristövartti 3 krt./v. (4) Husari 3 juttua ja 6 vinkkiä Ympäristöasioita viestittiin kaikille huslaisille 10 kertaa vuonna 2020
1. Kyllä
2. Tuotettu 2 ympäristöpostia, joista viimeinen oli tuplanumero.
3. 1 ympäristövartti vuonna 2020
4. Husarissa oli 3 juttua ja 5 vinkkiä.

Tavoite: 2. Ympäristöjohtamisen käytäntöjä kehitetään
Toimenpide Toteutus
Laaditaan HUSin ilmastotiekartta Ei toteutunut. Valmistelutyö käynnistyi kesällä 2020 ja toteutetaan 2021.

Päivitetään HUS ympäristöpolitiikka Toteutui. Uusi ympäristöpolitiikka hyväksyttiin HUSin hallituksessa 14.12.2020.

Valmistellaan seuraava viisivuotinen ympäristöohjelma 2021-2025 Toteutui. Uusi ympäristöohjelma vuosille 2021-2024 hyväksyttiin HUSin hallituksessa 14.12.2020.

JCI-laatujärjestelmän laadinnassa huomioidaan HUSin ympäristövastuut ja ympäristöjohtamisen prosessit Toteutui, koska teimme huomion, että JCI järjestelmä ei vaadi vastuiden ja ympäristöjohtamisen prosessin kirjaamista erikseen.

HUSin toimintatavat JCI/FMS-5 Vaaralliset materiaalit -luvun mukaiseksi Toteutui. JCI vaaralliset jätteet ja kemikaalit -toimintaperiaate on laadittu JCI järjestelmän mukaan.

Ympäristöasiat näkyvät ulkoisessa viestinnässä neljästi vuodessa Toteutui.

Kehitetään ympäristöasioiden kirjaamista ja esittämistä HUSin tilinpäätöksessä Kuntaliiton yleisohjeen mukaisesti Toteutui, koska selvitimme, että nykyinen käytössä ollut kirjaamistapa on jo riittävä.

Kartoitetaan jätevesien päästöseurannan tarpeet vuoden 2020 loppuun mennessä Toteutui. Jätevesien päästöseurannan tarpeet on kartoitettu.

Tavoite: 3. Ehkäistään jätteen syntyä ja panostetaan uudelleenkäyttöön sekä kierrättämiseen
Toimenpide Toteutus
Sekajätteen määrän vähentäminen, esimerkiksi (1) Sairaalamuovin keräyksen käynnistys sairaaloihin, joihin se selvityksen perusteella mahtuu. (2) Sairaalamuovin keräyksen tehostaminen Meilahdessa. (3) Jäteastia- ja lajittelupistemerkintöjen kehittäminen ja laatiminen. Toteutui. 2020 sekajätteen kokonaismäärä väheni 4,3 %. 1-2) sairaalamuovin keräys aloitettin Ohkolan sairaalassa ja keräystä laajennettiin Meilahden sairaala-alueella, Kellokosken keittiössä ja Hyvinkään sairaalassa 3) Merkintöjen kehittäminen on aloitettu.

Biojätteen määrän vähentäminen 30 %:lla vuodesta 2015 vuoteen 2020 Toteutui osittain. 2020 biojätteen määrä vähentyi 16 % vuoden 2015 määrään nähden. Vähennykseen vaikutti osaltaan (35 %) Meilahden ravintokeskuksen toukokuussa käyttöönotettu uusi biojätekeräysjärjestelmä. Uusi järjestelmä koko vuodelle arvioituna olisi vähentänyt HUSin biojätettä 20 % vuoteen 2015 nähden.

Meilahden vaarallisten jätteiden prosessin kehittämisellä saavutetaan 10 % kustannussäästöt vuodesta 2015 vuoteen 2020 Toteuman arviointi vielä kesken vuosikertomuksen julkaisuajankohtana. Uusi lääkejätekeräysprosessi otettiin käyttöön Meilahdessa helmikuussa 2020. Kustannussäästöarvio valmistuu keväällä 2021.
HUSKEY-seurantajärjestelmä: (1) Laajennetaan järjestelmä muovijätteen määrien seurantaan. (2) Laajennetaan järjestelmä käyttöön myös HUSin tiloissa toimiville muille kuin HUSin yksiköille. Toteutui. 1. Muovijäteseuranta HUSKEY-järjestelmällä alkoi helmikuussa 2020; 2. HUSKEY järjestelmä laajeni suurimmalle osalle HUSin tiloissa toimiville HUSin ulkopuolisille yksiköille.

Tavoite 4: HUS jatkaa energiatehokkuustyötä uudella kuntien energiatehokkuussopimuksella
Toimenpide Toteutus
Investointiohjelman mukaisilla energiatehokkuustoimilla saavutetaan vuoden 2025 loppuun mennessä 7,5 % säästö vuoden 2015 energiankulutuksesta. Säästökertymätavoite vuodelle 2020 on 2601 MWh. Lisäksi säästötoimenpiteiden ennuste- ja tulosseuranta otetaan käyttöön. Toteutui osittain. Vuonna 2020 saavutettiin noin 1900 MWh säästökertymä. Vuosien 2017-2020 kertymä n. 11300 MWh ylittää vuosikeskiarvon 2601 MWh noin 8 %:lla ja energiatehokkuussopimuksen vuoden 2020 välitavoitteen 10404 MWh. Säästötoimenpiteiden ja niiden ennusteen seuranta otettiin käyttöön 2020.

Säästötoimenpiteiden johtaminen ja raportointi -hankkeen luomien käytäntöjen jalkauttaminen. Toteutui osittain, koska kaikkia käyntäntöjä ei vielä jalkautettu. Säästötoimenpiteiden ja niiden ennusteen seurantamalli otettiin käyttöön 2020 ja laskentakierros toteutettiin syksyn 2020 aikana. Vuonna 2021 laskentakierroksia tehdään lisää. Tiedonkeruukäytäntö rakennus- ja peruskorjaushankkeista sekä korjaus- ja muutostyöprojekteista toteutuu myöhemmin.

Tavoite 5: HUSin hankinnoissa huomioidaan vastuullisuus entistä paremmin
Toimenpide Toteutus
HUSin hankinta-asiantuntijoiden vastuullisen hankinnan tietoisuuden lisääminen Toteutui. Elokuussa 2020 järjestettiin kaikille HUS Logistiikan hankinta-asiantuntijoille Vastuullisten hankintojen koulutus. Yhdessä Keinon ja muiden sairaanhoitopiirien kanssa tuotettiin Vastuullisten hankintojen opas, joka valmistui tammikuussa 2020. Opas on viety HUSin Intranetin Hankintapankkiin ja on kaikkien hyödynnettävissä.

Vastuullisuuskysymysten tunnistus ja vastuullisen hankinnan toimenpiteiden priorisointi eri tuotekategorioiden hankinnoissa Toteutui. Viidessä hankintakategoriassa on valmistunut kategoriastrategia. Strategiassa on nostettu esille kyseisen kategorian oleelliset vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet. Kategoria huolehtii, että näissä hankinnoissa on erityisesti vastuullisuus huomioitu.

Vastuullisuuskriteerit käytössä vähintään 50% kilpailutuksista Toteutui osittain. Kilpailutuksia valmistui tuplasti enemmän vuonna 2020 kuin edellisenä vuotena. Lisäksi korona vaikutti kilpailutusten läpivientiin. Näistä johtuen prosenttiosuus ei ollut tavoitteiden mukainen vaan jäi 26:n prosenttiin.

PVC-tuotteiden korvaaminen muilla materiaaleilla Toteutui osittain. PVC:n vähentämisen tavoite huomioidaan aina, kun mahdollista. Esimerkiksi hoitotarvikkeissa muut muovit ovat korvanneet osan PVC-tuotteista. Lisäksi PVC-pohjaisten lattiamateriaalien käyttöä on vähennetty rakennus- ja korjaushankkeissa.

Hukan vähentäminen räätälöidyistä valmispakkauksista Toteutui osittain. Valmispakkausten selvitystyötä on aloitettu ja toimenpiteitä suunniteltu. Hukan määrän arviointityö jatkuu.

Tavoite 6: Kiinteistöjen ympäristövaikutukset huomioidaan niiden koko elinkaaren ajalta.
Toimenpide Toteutus
Pysäköinnin hinnoittelun uusiminen siten, että se kannustaa vähentämään yksityisautoilua Ei toteutunut vielä. Selvitystyö jatkuu. Laskutus on suunnitteilla käyttöperusteiseksi, ei kuukausimaksuperusteiseksi.

Edistetään ympäristöystävällisiä kulkutapavaihtoehtoja HUSin henkilökunnan ja potilaiden liikkumisessa Toteutui. Matkat työhön ja kotiin -intranetsivusto julkaistiin ja käynnistettiin toimenpiteet Meilahden vastuullisen ja kestävän liikkumisen edistämisohjelman mukaisesti. Laadittiin Meilahden pyöräpysäköinnin aluesuunnitelma.

Laaditaan tiekartta höyrystyvien anesteettien päästöjen vähentämiseksi Toteutui osittain. Höyrystyvien anesteettien talteenoton ja käytön muutosmahdollisuuksien selvitys on aloitettu.