Vuosi 2020 oli viimeinen HUSin viisivuotisesta ympäristöohjelmakaudesta. Kauden aikana edistimme ympäristötyötä monella rintamalla ja otimme merkittävät ensiaskeleet kohti hiilineutraaliutta.

Vuodesta 2016 alkaen ympäristökoulutettujemme määrä on kasvanut, olemme kehittäneet ja lisänneet materiaalien kierrätystä ja energiatehokkuutta sekä käynnistäneet henkilöstömme vastuullisen työmatkaliikkumisen tukitoimia. Toimintamme ympäristövaikutuksia on selvitetty monella muullakin osa-alueella.

Ympäristötyömme jatkuu seuraavalla ympäristöohjelmakaudella, jossa keskitymme etenkin hiilineutraaliustavoitteemme edellyttämien toimenpiteiden määrittämiseen ja käynnistämiseen.

Ympäristöohjelmakauden 2016–2020 lopussa olimme saavuttaneet parannuksia seuraavilla kuudella osa-alueella.

1. Koulutus ja osaaminen
Entistä useammasta työyksiköstämme löytyy HUSin ympäristökoulutuksen käynyt uusi ympäristövastaava tai kertauskoulutuksen saanut kokeneempi ympäristövastaava. Veimme ympäristönäkökulmia myös osaksi esimiesten perehdytyspakettia. Koulutuspanostusten lisäksi ryhdyimme viestimään ympäristöasioista ja jakamaan ympäristöosaamista ja -vinkkejä useammin HUSin sisäisissä kanavissa.

2. Ympäristöjohtaminen
Uudistimme ympäristöjohtamisjärjestelmäämme ja työn dokumentointia palvelemaan paremmin HUSin ympäristöasioiden kehittämistä. 

Olimme mukana EPIC-tutkimushankkeessa, jossa selvitettiin viemäriveteen kulkeutuvia sairaanhoidon haitallisia kemikaali- ja lääkeperäisiä päästöjä. Saadun tutkimustiedon perusteella pyrimme ohjaamaan toimintaamme myös viemäripäästöjemme osalta vähemmän ympäristöä kuormittavaksi.

3. Kierrättäminen
Vähensimme jätteen syntyä ja paransimme materiaalien kierrättämistä monin toimin. Muovin kierrättämiseksi lisäsimme lajittelupisteitä ja keräysvälineitä sekä ennen kaikkea tiedotusta muovin lajittelusta. Elintarvikemuovin keräyksen saimme järjestettyä lähes kaikille sairaala-alueillemme. Myös sairaalamuovien keräys käynnistyi ja sitä pyrimme laajentamaan edelleen. 

Kierrättämisen lisäksi panostimme jätteen vähentämiseen. Erityisesti saimme vähennettyä sekajätteen, paperin ja biojätteen määrää. Ohjelmakauden aikana vuosittainen kokonaisjätemäärämme väheni yli kolmella prosentilla. 

Sairaaloiden sisäisen jätehuollon digitalisoinnissa otimme merkittävän edistysaskeleen, kun otimme käyttöön HUSKEY-jäteseurantajärjestelmä vuonna 2016.

4. Energiansäästö
Pääsimme vuosina 2017–2020 energiatehokkuustavoitteeseemme muun muassa uusien sairaalarakennustemme energiatehokkuuden avulla ja energiatehokkuutta parantavilla kiinteistöjen peruskorjauksilla. Uudistimme ohjeistuksen energiatehokkuuden varmistamisesta HUSin rakennushankkeissa. Otimme käyttöön aurinkosähkövoimalat ja maaenergiakentät Logistiikkakeskuksessa ja Lohjan sairaalassa. 

5. Hankinnat
Ympäristönäkökulmien huomioiminen hankinnoissa eteni ympäristöohjelmakauden aikana. Luovuimme muun muassa useista haitallista klooria sisältävistä PVC-muovituotteista, kun painotimme hankinnoissa yhä useammin ekologisen kestävyyden näkökulmia. Vuonna 2018 uudistimme HUSin hankintaohjeen ympäristöliitteen, jota laajensimme kauden lopussa muiden sairaanhoitopiirien kanssa yhteiseksi oppaaksi vastuullisiin hankintoihin. 

6. Kiinteistöjen elinkaarivaikutukset
Päivitimme keskeisiä ohjeistuksiamme, jotta rakentamisessa pystytään ottamaan ympäristö- ja energia-asiat huomioon aiempaa järjestelmällisemmin. Erilaisten rakennustekniikoiden ja toimintatapojen kehittyessä päivitämme ohjeistuksia myös tulevina vuosina. 

Uusi ympäristöohjelmamme 2021–2024 valmistui

Laadimme vuoden 2020 lopussa uuden ympäristöohjelman vuosille 2021–2024 ja päivitimme samalla HUSin ympäristöpolitiikan. Uusi nelivuotinen ohjelmakausi on nyt samassa rytmissä HUSin strategian kanssa ja noudattaa sen linjauksia. 

Uuden ympäristöohjelman tavoitteisiin vaikuttaa keskeisesti kunnianhimoinen strateginen tavoitteemme olla hiilineutraali vuonna 2030. Toinen merkittävä painopiste on materiaalien tehokkaampi hyödyntäminen. Monet uuden ympäristöohjelman tavoitteista ovat jatkumoa aiemmalle ympäristötyöllemme.