Sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerien sisältö ja painotus riippuvat muun muassa hankinnan kohteen luonteesta. Tavoitteena vuodelle 2020 oli, että 60 prosentissa HUS Logistiikan julkaisemista yhteishankinnoista on käytetty sosiaalisen ja/tai ympäristövastuun kriteerejä.

Vuosi 2020 oli kuitenkin poikkeuksellinen vuosi koronaviruspandemian vuoksi, mikä vaikutti osaltaan tavoitteeseen pääsemiseen. 

Vuonna 2020 julkaistuista yhteishankintojen tarjouspyynnöistä 26 prosentissa oli käytetty vastuullisuuskriteereitä ehdottomina tai vertailtavina ominaisuuksina. Toisaalta myös julkaistujen tarjouspyyntöjen määrä kasvoi merkittävästi. Kaikkiaan julkaistiin 315 tarjouspyyntöä (yhteishankinnat ja erillishankinnat, pois lukien Covid-hankinnat). Näistä 66:ssa oli käytetty vastuullisuuskriteereitä. Kappalemäärässä mitattuna vastuullisuuskriteereitä käytettiin edellisvuotta useammassa tarjouspyynnössä vaikkakin prosentuaalisesti jäätiin jälkeen selvästi edellisvuodesta, jolloin niitä oli käytetty 62 prosentissa yhteishankintojen tarjouspyyntöjä. 

Yhteistyötä sairaanhoitopiirien ja Finnwatchin kanssa

Alkuvuodesta 2020 julkaistiin HUS Logistiikan aloitteista sairaanhoitopiirien yhteinen vastuullisten hankintojen opas. Oppaan teki Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus Keino. Opas otettiin käyttöön HUS Logistiikassa vuoden aikana, ja elokuussa 2020 hankinta-asiantuntijat koulutettiin oppaan käyttöön. Oppaan avulla pystymme merkittävästi helpottamaan vastuullisuuden huomioimista hankinnoissa ja sitä kautta nostamaan niiden tarjouspyyntöjen osuutta, joissa vastuullisuus on huomioitu. 

Vuonna 2019 HUS Logistiikka teki Finnwatch ry:n kanssa sopimuksen yhteistyöstä sosiaalisesti vastuullisten hankintojen edistämiseksi. Kyseessä oli pilotointiprojekti, jossa Finnwatch osallistui kahteen HUS Logistiikan hankinnan kilpailutuksen valmisteluun sekä laati HUS Logistiikalle suosituksia sosiaalisen vastuun kysymysten integroimisesta kaikkiin HUS Logistiikan julkisiin hankintoihin. Yhteistyön tuloksista syntyi raportti kesällä 2020, ja siinä olleet suositukset sekä Code of Conduct eli vastuullisuuteen liittyvät sopimusehdot on integroitu osaksi vastuullisten hankintojen opasta. 

Jatkuvaa seurantaa

Seuraamme jatkossa vastuullisuuskriteereiden toteutumista osana hankinnan yhteisiä mittareita hankinnan operatiivisissa palavereissa. Raportoimme mittareiden avulla myös hankinnan strategiseen ohjausryhmään. Vuoden 2020 aikana kehitimme erityisesti raportointia ja seurantaa, jotta voimme seurata tarkemmin vastuullisuuteen liittyviä painotuksia. Lisäksi osana palveluhankintojen kategoriatyötä tarkennamme palveluhankintaan liittyviä vastuullisuustavoitteita. Erityisesti työperäisen hyväksikäytön torjuminen on asia, mihin vuoden 2020 aikana pyrittiin kehittämään uusia toimintatapoja. 

Ihmisoikeudet hankintamaissa

HUS Logistiikan hankkimien tuotteiden toimitusketjut ovat globaalit ja pitävät sisällään myös useita ns. riskimaita (BSCI-luokitus). Selvittäessämme hankittavien tuotteiden valmistusmaat ja niiden sijoittumisen BSCI:n riskimaaluettelossa markkinakartoitusvaiheessa arvioimme kunkin hankinnan ihmisoikeuksiin liittyvät riskit. Keskustelemme myös potentiaalisten tavarantoimittajien kanssa markkinatilanteesta ja tunnistetuista riskeistä. BSCI-riskimaista tulevat yleisesti leikkaus- ja tutkimuskäsineet sekä suojauksessa ja peittelyssä käytettävät tuotteet kuten leikkaustakit, maskit ja myssyt. Tyypillisesti riskejä sisältyy erilaisiin kertakäyttöisiin tarvikkeisiin, joita ostetaan suuria määriä ja joiden valmistus vaatii paljon käsityötä.

Ihmisoikeusriskeinä tunnistamme esimerkiksi erilaiset palkkaan, työaikoihin, järjestäytymisvapauteen ja rekrytointimaksuihin liittyvät ongelmat. Yritysvastuuta koskevassa raportoinnissa on nostettu esille myös esimerkiksi pakkotyön teettäminen ja lapsityövoiman käyttö. Näitä riskejä pyrimme minimoimaan vaatimalla toimittajiltamme läpinäkyvyyttä ja esimerkiksi auditointiraportointia. HUS Logistiikka ei itse auditoi toimittajia tai tuotantolaitoksia, vaan käyttää riskimaahankinnoissa sopimusehtona luotettavaa kolmannen osapuolen sertifioimaa auditointiraportointia.