Hankinnoilla on merkittävä rooli koko HUSin vastuullisuustyössä. Hankintoja koskevat päätökset vaikuttavat esimerkiksi siihen, kuinka paljon tuotteiden ja palvelujen elinkaaren aikana kuluu energiaa ja materiaalia sekä syntyy kasvihuonekaasupäästöjä ja jätettä.

”Kannamme vastuumme yhteiseksi hyväksi” on yksi HUSin strategisista päämääristä. Verovaroin rahoitettuna ja merkittävänä yhteiskunnallisena toimijana HUSilta edellytetään erityistä vastuullisuutta ja eettisyyttä. Tämä vastuu toteutuu ympäristövastuuna, sosiaalisena vastuuna ja hyvänä hallintona. Tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä sekä kestävän kehityksen noudattamista kaikessa toiminnassamme.

Vastuullista hankintaa ohjaavat periaatteet jakautuvat HUSin linjauksiin ja yleisiin julkisia hankintoja koskeviin velvoitteisiin. Julkisella sektorilla on valta ja velvoite käyttää hankintavoimaa kestävällä tavalla. Julkisen sektorin hankinnat Suomessa ovat n. 35 miljardia euroa vuosittain (Elinkeinoelämän keskusliitto 2020) ja näin ollen niillä on vaikutusta markkinoilla olevien tuotteiden ominaisuuksiin. Kestävillä hankinnoilla pyritään vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia ja päästöjä sekä edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä hankinnan koko elinkaaren aikana. Valtioneuvoston periaatepäätös (13.6.2013) myös sitouttaa valtion ja kunnat edistämään energia- ja ympäristö- eli niin sanottuja cleantech-ratkaisuja.

Hyvää ympäristölle

HUSin hankintastrategiassa on linjattu, että HUS voi ja haluaa vaikuttaa tuote- ja palvelutarjontaan saaden aikaan ympäristön kannalta positiivisia vaikutuksia (Hankintastrategia, HUSin hallitus 6.6.2016). HUSin hankintaohjeessa puolestaan painotetaan, että ympäristövaikutukset huomioidaan jo hankintojen suunnittelussa. Hankintoja koskevat päätökset vaikuttavat siihen, kuinka paljon tuotteiden ja palvelujen elinkaaren aikana kuluu energiaa ja materiaalia sekä syntyy kasvihuonekaasupäästöjä ja jätettä.

HUS on sitoutunut ympäristövaikutusten jatkuvaan vähentämiseen (HUSin ympäristöpolitiikka, HUSin hallitus 9.5.2016). HUS tavoittelee resurssiviisaampaa toimintaa, jätteiden vähentämistä ja ilmaston pienempää kuormittamista (HUSin ympäristöohjelma 2016- 2020).

Vastuullisen hankinnan johtaminen

HUS Logistiikan hankinnat toteuttavat HUSin vastuullisuustavoitteita ja vastuullisuusasioiden huomiointi on osa normaalia hankintatoimea. HUS Logistiikan hankintoja johdetaan kategoriamallin mukaan. Samankaltaisille hankinnoille on laadittu kategoriastrategiat, joissa määritetään tavoitteet myös vastuullisuuden toteuttamiselle. Kategoriastrategioissa on huomioitu kategoriatyön eri näkökulmien lisäksi HUSin linjaukset sekä yleiset julkisia hankintoja koskevat velvoitteet.

Vastuulli­suus­tavoitteita kehitetään yhdessä asiakkaiden ja toimittajien kanssa

Kategoriat johtavat hankintatarpeita ja asettavat hankintakohtaiset tavoitteet. Näin myös kategoriastrategian mukaiset vastuullisuustavoitteet jalkautuvat osaksi hankintoja. Kategoriatiimit tukevat hankinta-asiantuntijoita kilpailutusprojekteissa ja tavoitteisiin pääsyssä. Markkinavuoropuhelu on tärkeä osa hankinnan valmistelua, ja vastuullisuus nostetaan yhdeksi teemaksi yhteistyössä toimittajien kanssa. HUS Logistiikan hankintaorganisaatiota koulutetaan säännöllisesti vastuullisten hankintojen teemakoulutuksin. Hankinta-asiantuntijoiden tukena on sairaanhoitopiirien yhteinen vastuullisten hankintojen opas, jonka kriteeristöä käytetään strategisissa tuoteryhmissä.

Kilpailutusprojektin jälkeen kategorioiden rooli jatkuu sidosryhmäyhteistyössä sopimuskauden aikana. Kategorioiden kautta on mahdollista seurata ja kehittää vastuullisuustavoitteita niin asiakkaiden, toimittajien kuin muidenkin yhteistyötahojen kanssa. Kategoriat vastaavat myös lähtökohtaisesti HUS Logistiikan hankintasopimuksista; mahdollisten sanktioiden asettaminen ja sopimusvalvonta tapahtuu kategorioissa. HUS Logistiikka osallistuu aktiivisesti valtakunnallisiin hankintojen kehittäjätyöryhmiin ja pyrkii monin eri tavoin edistämään vastuullisten hankintojen toteutumista omassa substanssissaan.