Sosiaalisella vastuulla tarkoitamme toimintamme yhteiskunnallisia vaikutuksia esimerkiksi hankintojemme kautta sekä sisäistä henkilöstöpolitiikkaamme ja toimintakulttuuriamme.

Hankintoihin liittyvät sosiaalisen vastuun näkökulmat käsitellään raportin hankintoja esittelevässä luvussa. 

Henkilöstövastuuta ohjaavat periaatteet ja politiikat 

HUSin hallitus päättää henkilöstöpolitiikasta, palkkausjärjestelmästä ja yhdenvertaisen palkkapolitiikan toteuttamisesta sekä niiden soveltamisesta HUS-konsernissa. Tavoitteena on mielekäs, tuottava ja turvallinen työ sekä tasapuolisuus, läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus. HUS Logistiikassa noudatetaan HUSin yhteisiä henkilöstövastuun pelisääntöjä ja politiikkoja sekä perehdytetään kaikki uudet työntekijät HUSin arvoihin, joita ovat kohtaaminen, yhdenvertaisuus ja edelläkävijyys. 

Henkilövastuun tavoitteet ja niiden saavuttaminen 

Henkilöstöpolitiikassa tavoitteena on, että HUS on toimialansa edelläkävijä ja vetovoimaisin työnantaja ja että jokaisella on mielekäs, tuottava ja turvallinen työ. Lähtökohtana henkilöstöpoliittisille periaatteille on, että hyvä ja vahva henkilöstöpolitiikka on tasapuolista, läpinäkyvää ja oikeudenmukaista kaikille, riippumatta siitä, missä yksikössä tai millä alueella henkilö työskentelee. 

HUS Logistiikka kasvoi vuonna 2020 ja se kasvatti rekrytointien sekä uusien työntekijöiden määrää. Perehdytystä parannettiin eri tiimien pitämillä perehdytystilaisuuksilla sekä tarkentamalla yleisperehdytyssuunnitelman sisältöä. Uusilla esimiesrooleilla ja organisaatiomuutoksilla pyrittiin varmistamaan tiimien kohtuullinen koko sekä selkeyttämään tiimien vastuita niin, että toiminnan kehittäminen olisi sujuvaa.

Lean-ajattelu kehittämisen pohjana

Toiminnan kehittäminen perustuu lean-ajatteluun, ja henkilöstö osallistui vuoden aikana oman tiimin kehittämisen lisäksi kehittämistyöpajoihin (kaizen) ja gemba-kävelyille, jotka vuonna 2020 toteutettiin suurimmaksi osaksi virtuaalisesti. Kaizenit ovat tavallisesti 1-4 päivän mittaisia työpajoja, joiden aikana suunnitellaan ja toteutetaan muutos jonkin prosessin ennalta tunnistettuun ongelmaan. Osallistujat ovat prosessista vastaavia ja prosessin toteuttamiseen osallistuvia henkilöitä eri tiimeistä. Jokainen osallistuja vaikuttaa roolistaan käsin prosessin kehittämiseen ja oppiminen tapahtuu yhdessä. Tavoitteena on löytää sujuvampi ja tehokkaampi tapa toimia. 

Gemba-kävelyiden tarkoitus on havainnoida jonkin prosessin toimintaa ja poistaa onnistumisen esteitä. Tavoitteena on parantaa johdon, henkilöstön ja tiimien välistä viestintää ja yhteistyötä sekä lisätä johdon ymmärrystä operatiivisen työn sisällöstä ja ongelmista, jotta johto pystyy omalla toiminnallaan sujuvoittamaan arkea. 

HUS Logistiikan johtamistapa 

HUS Logistiikan ohjaus- ja johtamistoiminnassa sekä toimintatavoissa toteutetaan HUSin arvoja sekä tulosalueella sovittuja toimintaperiaatteita. Avoimuus, tasapuolisuus ja vuorovaikutus ovat tärkeitä johtamisen periaatteita. Johtaminen perustuu yhteiseen johtamisen malliin, jota toteutetaan kaikissa tiimeissä. Tähän kerroksittaisen johtamisen malliin sisältyvät säännölliset kokoukset kuukausi- ja viikkotasolla sekä toiminnan luonteesta riippuen tarvittaessa myös päivittäin. Yhteisen mallin tavoitteena on varmistaa oikea-aikainen viestintä, henkilöstön osallistumismahdollisuudet toiminnan kehittämiseen sekä esimiesten ja johdon tuki tavoitteiden saavuttamisessa. 

Tavoite- ja kehityskeskustelut pidetään vähintään kerran vuodessa ja kaikille tasoille asetetaan tavoitteet, joita seurataan säännöllisesti. 

Johtoryhmä tukee, toimeenpanee ja seuraa

HUS Logistiikkaan laajasti vaikuttavien asioiden käsittelyä varten tulosalueella on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on tulosalueen toimialajohtaja ja muina jäseninä toimialajohtajan nimeämät jäsenet ja henkilöstön edustaja. Tarvittaessa ne henkilöt, jotka valmistelevat johtoryhmän kokouksissa käsiteltäviä asioita, osallistuvat valmistelemiensa asioiden käsittelyyn johtoryhmässä. 

Johtoryhmän tehtävänä on tukea tulosalueen johtajaa strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa sekä huolehtia päätösten toimeenpanosta ja seurannasta. Johtoryhmä seuraa asiakkaiden palvelujen saatavuutta, laatua ja asiakaskokemuksia palveluista sekä yhteistyön sujuvuutta, tulosalueen taloutta ja muuta toimintaa. Johtoryhmässä käsitellään riskejä koskevat raportit, varautuminen ja riskienhallinnan tavoite- ja toimenpideohjelmat. 

Johtoryhmän kokouksiin kutsutaan tarvittaessa asiantuntijoita. Johtoryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka julkaistaan koko HUS Logistiikan henkilöstölle avoimella Teams-kanavalla. Johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja tarvittaessa muutoinkin puheenjohtajan kutsusta. 

Henkilöstöluvut vuonna 2020

Henkilöstöluvut 2020 2019 2018
Koko henkilöstö 444 441 411
Vakituiset 410 410 370
Määräaikaiset 34 31 41
Osa-aikaiset 12 8 18
Koko-aikaiset 432 433 393
Vaihtuvuus 2020 2019 2018
vakituisen henkilöstön
lähtövaihtuvuus %
11,2 (12) 7,9

Perhevapaat 2020

Perhevapaat 2020 (päiviä) 2019 (päiviä) 2018 (päiviä)
Äitiysvapaa 1572 381 253
Isyysvapaa 213 313 176
Hoitovapaa 1572 1222 1754
Hoitovapaa, miehet 365 346 576
Hoitovapaa, naiset 1207 876 1178
Vanhempainvapaa 578 764 575
Osittainen hoitovapaa 475 1184 1276
Osittainen hoitovapaa, miehet 0 0 138
Osittainen hoitovapaa, naiset 475 1184 1138
Tilapäinen hoitovapaa 120 187 166
Tilapäinen hoitovapaa, miehet 97 113 103
Tilapäinen hoitovapaa, naiset 23 74 63

Työolobarometri 2020

Indeksi 2020
Johtaminen 3,58
Työyksikön toiminta 3,78
Esimiestyö 3,93
Vuorovaikutus työyksikössä 3,58
Työn merkityksellisyys
(aik. Työn haasteellisuus)
4,04
Ammatillinen itsetunto 3,86
Työkyky 4,12

Työterveys ja turvallisuus 

HUS Logistiikan työterveys ja turvallisuus -suunnitelma pohjautuu HUSin suunnitelmaan vuosille 2018-2021. HUS Logistiikassa on oma työsuojelutoimikunta, joka muodostuu työsuojelusta, esimiehistä ja työntekijöistä. Toimikunta kattaa kaikki Logistiikan toimialueet. HUS Logistiikka suunnittelee omat toimenpiteet HUSin suunnitelmaan pohjautuen. 

HUS Logistiikassa kannustetaan tekemään turvallisuushavaintoja. Havaintojen määriä ja korjaavia toimenpiteitä seurataan viikkotasolla päivittäisjohtamisen viikkopalavereissa. 

Työhön liittyvien riskien arviointi kirjataan HUS-riskit-järjestelmään. Arviointi tehdään jokaiselle tiimille erikseen. Kattavammat arvioinnit suoritetaan neljän vuoden välein, ja nämä päivitetään kerran vuodessa. HUS-riskit-järjestelmään kirjataan myös kaikki työtapaturmat sekä tapaturmien tutkinnat

Työtapaturmat 2020

Työtapaturmat 2020 Vahingot, kpl Sairaspoissaoloon johtaneet vahingot Sairauspäivät yhteensä Korvaukset, €
Työ 32 10 104 24 900
Työmatka 9 3 24 3 704
Muut 6 1 13 1 070
Ammattitauti 0 0 0 0
Ammattitautiepäily 0 0 0 0
Yhteensä 47 14 141 29 674

Tapaturmataajuus 2020

Tapaturmataajuus 2020
LTA3 9,98
LTA1 12,48