Vuonna 2020 kokonaisjätemäärämme oman jätehuollon kautta kerättynä oli 7 485 tonnia. Vähennystä edellisvuoteen oli 780 tonnia.

Jätemäärissä näkyi koronavirusepidemian vuoksi vähentynyt toiminnan volyymi ja lisääntynyt etätyö, mutta toisaalta suojavarusteiden lisääntynyt käyttö. Erityisesti sekajätemäärien väheneminen oli myös tehokkaamman lajittelumme ansiota, koska silloin jätettä saadaan ohjattua enemmän hyötykäyttöön.

Sekajäte, biojäte ja keräyspaperi vähenivät merkittävästi

Yhdyskuntajäte väheni 470 tonnia, missä merkittävää laskua oli varsinkin sekajätteen, biojätteen ja keräyspaperin määrissä. 

Sekajätteen osalta tavoittelimme määrän vähentämistä alle 1,20 kg/potilaskäynti. Edistimme tavoitetta kampanjoinnilla ja lisäämällä muovinkierrätystä. Lisäksi käynnistimme elokuussa sekajätelaskutuksen, joka perustuu yksiköidemme tuottamien sekajätesäkkien määrään. 

Sekajätehuolto sisältyi aiemmin vakiokuluna HUSin sisäisiin tilavuokriin, joista se nyt poistui ja tilalle tuli määrään perustuva laskutus. Tällä laskutusmuutoksella pyrimme kannustamaan yksiköitämme vähentämään sekajätettä ja lisäämään lajittelua ja kierrätystä. Sekajätemäärässä pääsimme vuoden loppuun mennessä tasolle 1,17 kg/potilaskäynti. Sekajätteen kokonaismäärä väheni 150 tonnia, mikä on 4,3 prosenttia edellisvuodesta.

Biojätemäärää saimme vähennettyä edellisvuodesta 270 tonnia, mikä on lähes 18 prosenttia vähemmän. Tekijöitä vähenemisen taustalla on useita. Yksi merkittävimmistä oli Meilahdessa keväällä 2020 käyttöön otettu uusi biojätteen keräysjärjestelmä, joka vähensi jätteen vesipitoisuutta noin kolmanneksella. Meilahden ravintokeskuksen tuottama biojäte toimitetaan biokaasun valmistukseen. Muita biojätemäärään vaikuttavia tekijöitä olivat muun muassa koronavirusepidemian tuomat muutokset toimintaan sekä kampanjointimme ruokahävikin vähentämiseksi.

Keräyspaperin määrä väheni edellisvuodesta 34 tonnia. Useana vuonna jatkuneen vähenemisen taustalla on muun muassa siirtyminen yhä enemmän sähköisiin materiaaleihin ja asiointiin. Tietosuojattavassa paperissa ja tarroissa vähennystä oli 20 tonnia.

Kokonaisjätemäärästä valtaosa yhdyskuntajätettä

Kokonaisjätemäärästämme yhdyskuntajätettä eli sekajätettä ja erilliskerättävää, hyödynnettävää jätettä oli noin 80 prosenttia. Terveydenhuollolle ominaisia jätteitä oli kuusi prosenttia, vaarallisia jätteitä viisi prosenttia ja rakentamiseen sekä kiinteistöhoitoon liittyviä jätteitä yhdeksän prosenttia.

Kaikesta yhdyskuntajätteestä lajittelimme ja ohjasimme materiaalihyötykäyttöön 44,2 prosenttia. Tämä oli 1,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019, koska hyötykäytettävien jätteiden määrä laski lähes 11 prosentilla muun muassa toimintamme volyymin laskiessa koronavirusepidemian vuoksi.

Kokonaisjätemäärämme vähenemiseen vaikutti osaltaan myös koronavirusepidemia, jonka myötä esimerkiksi pakkausmateriaaleista pahvin ja kartongin määrät sekä terveydenhuollolle ominaiset jätteet vähenivät viisi prosenttia monen vuoden kasvun jälkeen. 

Kerätyn metallin määrä vaihtelee paljon vuosien välillä ja kasvoi 14 tonnia vuodesta 2019. 

Muovin keräysmäärä kasvoi edelleen

Muovin keräystä tehostimme entisestään ja määrä kasvoi yli kolmanneksella vuodesta 2019. Vuonna 2020 keräsimme ja lajittelimme muovia hyötykäyttöön yli 68 tonnia.

Eniten kiinteistöissämme kerätään elintarvikemuovia. Sairaalamuovien 02 ja 05 eli kovan polyeteeniin ja polypropeenin, ja sairaalamuovin 04 eli pehmeän polyeteenin keräystä olemme myös laajentaneet.

Vuonna 2020 muovin keräys aloitettiin Hyvinkään, Kellokosken ja Raaseporin sairaaloiden keittiöissä sekä Ohkolan ja Ulfåsan kiinteistöissä. Meilahden leikkausosasto aloitti lisäksi PET 01 -pakkausmuovin keräyksen. 

Erityisen paljon muovin määrä kasvoi Hyvinkään sairaala-alueella sekä HUS Logistiikkakeskuksessa, jossa keräämme erikseen pakkausten kalvomuovia.

Jätehallintajärjestelmä merkittävä apu jätemäärien seurannassa

Jätteiden seuranta- ja laskutusjärjestelmämme HUSKEYn ansiosta terveydenhuollon erityisjätteiden, tietosuojattavien paperien ja sekajätteiden jätemääriä ja kustannuksia sekä muovijätteiden määriä voidaan tarkastella jätelajeittain ja syntypaikoittain. Vuonna 2016 käyttöön otettua järjestelmää kehitetään ja laajennetaan edelleen. Helmikuussa 2020 aloitimme HUSKEYn avulla Meilahden sairaala-alueella lääkejätteen tilaus- ja seurantakäytännön. 

Vuodesta 2015 alkaen jätemäärämme ovat vuosittain vähentyneet merkittävästi tai jätemäärien kasvu on tasaantunut selvästi suhteessa toiminnan kasvuun. Esimerkiksi paperijätteen määrä on viimeisen viiden vuoden aikana vähentynyt 136 prosenttia, tietosuojattu paperi 30 ja biojäte 16 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkaromussa vähennystä on 74 ja sairaalalasissa 32 prosenttia. 

HUSin toiminnan kasvu näkyy myös toimialaamme läheisesti liittyvien jätteiden määrien kasvussa. Vuoteen 2015 verrattuna merkittävimmin ovat kasvaneet liuotinvedet 86 prosentin lisäyksellä, kemikaalijätteet 74 prosenttia, metalli 40 prosenttia, tietosuojattavat, nestemäiset ja eettiset biologiset jätteet 12 prosenttia, solunsalpaajajätteet 24 prosenttia, lääkejätteet 14 prosenttia sekä pahvi ja kartonki 11 prosenttia. 

Jätehuollon kustannustaso pysyi ennallaan viime vuodesta

Jätehuollon kustannukset vuonna 2020 olivat yhteensä 7,8 miljoonaa euroa. Kustannukset laskivat noin 0,5 prosenttia edellisvuodesta. Potilaskäyntiä kohden laskettaessa kustannuksemme nousivat edellisvuodesta, mutta jäivät alle vuoden 2018 tason. 

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna keskimääräinen kustannustaso jätekiloa kohden on kasvanut vuoden 2015 aikaisesta 0,86 eurosta 1,04 euroon vuonna 2020. Vuodesta 2015 alkaen toimintamme kasvun myötä myös jätehuollon kokonaiskustannukset ovat kasvaneet, yhteensä 18 prosenttia. Kustannuksiin lasketaan ylläpitämiemme kiinteistöjen jätehuoltomaksut jätteiden vastaanottajille, kustannukset jätteiden kuljetuksesta, HUS Logistiikan henkilötyökulut jätteiden kuljetuksista sairaalarakennusten sisällä sekä HUS Asvian laitoshuollon henkilötyökustannukset jätehuoltoon liittyvistä tehtävistä. Lisäksi kustannuksissa ovat mukana vuokratiloissa toimivien yksiköidemme tietosuojattavien, terveydenhuollolle ominaisten ja vaarallisten jätteiden jätehuoltokustannukset.

HUSin jätehuollon kokonaiskustannukset vuosina 2015–2020, euroa

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jätehuollon kustannukset yhteensä 6 605 000 6 665 000 6 860 000 7 601 500 7 841 000 7 803 000
HUS Asvia / laitoshuollon jätehuoltoon kuluva työaika 2 559 000 2 609 000 2 635 000 2 684 000 2 999 000 2 999 000
HUS Logistiikka/ jätehuollon sisäinen logistiikka 1 312 000 1 384 000 1 384 000 1 546 000 1 530 000 1 559 000
HUS Kiinteistöt Oy/ jätehuollon järjestäminen 1 301 000 1 079 000 1 161 000 1 224 000 1 184 000 1 200 000
Fortum Waste Solutions / jätteet ja astiat 921 000 1 011 000 983 000 1 280 500 1 262 000 1 287 000
Jätesäkit ja -pussit, neula-astiat 512 000 567 000 682 000 827 000 846 000 752 000
Kiinteistökeräyksen ja sisäisen logistiikan välineet 0 15 000 15 000 40 000 20 000 6 500
Jätehuollon kustannukset, euroa/potilaskäynti 2,76 2,66 2,59 2,78 2,67 2,77

Laitoshuollon ja HUS Kiinteistöt Oy:n kustannukset osin arviona.

Jätehuollon tavoitteet HUSin ympäristö-ohjelmassa 2016–2020 ja niiden toteutuminen

Materiaalihyötykäyttöön lajiteltu
osuus yhdyskuntajätteestä
Sekajätteen määrä
verrattuna vuoteen 2016
Biojätteen määrä
verrattuna vuoteen 2016
Paperijätteen määrä
verrattuna vuoteen 2016
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Tavoite 50 % ≥50 % ≥56 % ≥50 % ≥50 % -3 % -6 % -9 % -15 % -20 % -2 % -4 % -6 % -8 % -30 % -3 % -6 % -9 % -15 % -15 %
Toteuma 47 % 46 % 45 % 46 % 44 % -2 % -1 % 2 % -1 % -5 % 1 % 2 % -7 % 2 % -16 % -5 % -14 % -31 % -49 % -58 %
Toteuma/ potilaskäynti -6 % -10 % -11 % -19,1 % -19,4 % -3 % -8 % -17 % -17 % -29 % -9 % -22 % -39 % -58 % -64 %