Koronavirusepidemia vaikutti merkittävästi talouteemme vuonna 2020.

Alkuperäisen talousarvion mukainen alijäämä vuonna 2020 oli 40 miljoonaa euroa johtuen Apotin käyttöönoton kertaluonteisista kustannuksista. Lopullinen alijäämä muodostui kuitenkin suuremmaksi johtuen koronavirusepidemian hoitoon liittyvistä lisäkuluista, joita saatu valtionavustus ei riittänyt kattamaan. Valtuusto päätti, että tämä 77,2 miljoonan euron alijäämä hoidetaan jäsenkunnilta kannettavalla maksulla niiden palvelujen käytön mukaisessa suhteessa. Näin tilikausi päätyi nollatulokseen.

Sitovat nettokulut alittivat talousarvion 41,3 miljoonalla eurolla.

Palvelutuotannon toimintavolyymi ylitti talousarvion 5,4 prosentilla. Kasvun selittää sähköisten palveluiden lisääntyminen lähes 700 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. 

Hoitamiemme potilaiden kokonaismäärä, mukaan lukien yhteispäivystysten terveyskeskuspotilaat, oli 682 385 henkilöä. Kasvua edellisestä vuodesta oli vain 1 764 henkilöä. Erikoissairaanhoidossa, mukaan lukien ostopalvelut, hoidimme yhteensä 612 202 eri potilasta eli 4,2 prosenttia edellistä vuotta enemmän.

Koronavirusepidemia vähensi palveluidemme kysyntää ja vähensi kiireetöntä hoitoa koskevien lähetteiden vertailukelpoista määrää 7,7 prosenttia. Lähetteiden määrä oli 315 281.

HUSin jäsenkuntien erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset olivat vuonna 2020 keskimäärin 1 056 euroa.

Toimintakulut

Toimintakulut ylittivät talousarvion 4,9 prosentilla eli 121 miljoonalla eurolla. Vuoteen 2019 verrattuna toimintakulut kasvoivat 7,2 prosenttia eli 174 miljoonaa euroa.

Koronavirusepidemia vaikutti merkittävästi toimintakululajien toteumaan. Sairaanhoidollisten palvelujen ostot olivat 54 miljoonaa euroa, työvoiman vuokraus 13 miljoonaa euroa, tutkimus- ja hoitotarvikkeet 30 miljoonaa euroa ja laboratoriotarvikkeet 14 miljoonaa euroa talousarviota suuremmat. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion 15 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2020 aikana HUSille siirtyi muun muassa Eksoten, Kymsoten ja Keusoten toimintoja, jotka kasvattivat toimintakuluja vuonna noin 30 miljoonalla eurolla.