Under 2020 började vi följa upp utvecklingen av den totala produktiviteten genom en kostnad per patient-indikator.

År 2020 var HUS kostnad per patient 3 107 euro, medan det år 2019 var 3 032 euro, det utgör en ökning på 2,5 procent jämfört med året innan. Med deflaterade värden var detta en ökning med 1,3 procent jämfört med 2019. Vårt mål var att kostnaden per patient skulle minska på HUS-nivå med en procent jämfört med föregående år.