Verksamhetsvolymen för vår tjänsteproduktion överskred budgeten med 5,4 procent och ökade med 1,8 procent jämfört med året innan.

Ökningen förklaras av ökningen i elektroniska tjänster med nästan 700 procent jämfört med 2019. Volymförändringen viktad med samkommunens betalningsandel exklusive elektroniska tjänster underskred budgeten med 5,7 procent och sjönk från året innan med 7,3 procent.

Sjukvårdens tjänsteproduktion BS 2019 BU 2020 BS 2020 Diff.-% BS 2020 / BU 2020 Ändrings% BS 2020 / BS 2019
Tjänsteproduktion
– Volymförändring viktad enligt faktureringsandel 5,4 % 1,8 %
– Antal vårddagar inom psykiatrin 1) 160 184 158 758 -0,9 %
– NordDRG-produkter, st. 774 719 758 211 710 708 -6,3 % -8,3 %
DRG-grupper 166 371 162 950 153 020 -6,1 % -8,0 %
DRG-O-grupper 167 766 163 383 158 385 -3,1 % -5,6 %
Endoskopi 32 731 31 094 28 777 -7,5 % -12,1 %
Mindre ingrepp 109 316 109 719 86 648 -21,0 % -20,7 %
900-gruppen 297 541 290 245 282 547 -2,7 % -5,0 %
Kostnadsbaserad period 994 819 1 331 62,5 % 33,9 %
– Besöksprodukter, st., somatik 1 484 126 1 384 602 -6,7 %
– Besöksprodukter, st., psykiatri 534 398 532 133 -0,4 %
– Hc-akutmottagningsbesök, st. 261 302 259 697 206 425 -20,5 % -21,0 %
– Fakturerbara fördröjningsdagar, st. 1 331 990 -25,6 %
– Besöksbetalningar, st. 2 935 555 2 818 138 -4,0 %
Akutmottagningsbesök (inkl. DRG-fakturerade) 298 887 261 649 -12,5 %
Antal förstabesök 264 060 212 257 -19,6 %
– Antal vårddagsmellanprestationer 861 168 762 399 -11,5 %
– Antal operationer 91 971 78 532 -14,6 %
Antal dagkirurgiska 36 988 29 285 -20,8 %
– Antal förlossningar 31.12.2020 15 549 15 753 1,3 %
1) Exklusive boendeservicedagar

Andelen öppenvård inom HUS specialiserade sjukvård var 46,2 procent, något högre än året innan då andelen var 45,6 procent.

Öppenvårdsfaktureringens andel av HUS totala egna tjänsteproduktion, dvs. den specialiserade sjukvården och primärvården, var 47,2 procent.

En granskning enligt antal produkter visar att öppenvårdens andel av HUS specialiserade sjukvård 2020 uppgick till 87,8 procent och av hela tjänsteproduktionen till 88,4 procent.

Antalet vårddagsprodukter minskade med 2,4 procent jämfört med året innan. Inom psykiatrin minskade antalet vårddagar med 0,9 procent.

Under 2020 genomförde vi totalt 408 organtransplantationer och coronavirusepidemin hade liten inverkan på deras antal.

Trots coronavirusepidemin kunde vi utföra akutoperationer nästan normalt. Även antalet elektiva operationer kunde ökas avsevärt mellan juni och december.