Samkommunen HNS lyfte under räkenskapsperioden nytt långfristigt lån på 225 miljoner euro i enlighet med budgeten. Lånen amorterades med 15 miljoner euro.

Vid årets slut uppgick lånestocken till 662 miljoner euro och bestod av långfristiga lån.

Lånefordringarna uppgick till 30 miljoner euro och likvida medel till 226 miljoner euro.

Kassans tillräcklighet var 29 dagar, med ett minimimål på 15 dagar.

Vår soliditet var 24 procent, medan minimimålet var 20 procent.

Nettofinansieringskostnaderna, 12 miljoner euro, var cirka en miljon euro lägre än ursprungligt budgeterat. Av ränterisken för samkommunens långfristiga lånestock var 72 procent skyddad.