Faktureringen av medlemskommunernas betalningsandelar, dvs. faktureringen för den specialiserade sjukvårdens tjänster uppgick till närmare två miljarder euro.

Medlemskommunernas betalningsandelar utan tilläggsuppbörd från medlemskommunerna minskade med 4,4 procent jämfört med året innan. Medlemskommunernas betalningsandelar, inklusive tilläggsuppbörd, uppgick sammanlagt till närmare två miljarder euro och ökade med 0,8 procent från året innan.

År 2020 var den genomsnittliga kostnaden per capita för specialiserad sjukvård för HUS medlemskommuner 1 056 euro.

Faktureringen av den sjukvårdsrelaterade tjänsteproduktionen från andra betalare än medlemskommuner var 190 miljoner euro. Det är 14 miljoner euro, eller 6,7 procent mindre än budgeterat. Faktureringen av specialupptagningsområdet underskred budgeten med cirka tre miljoner euro, eller 3,6 procent. Faktureringen av övriga sjukvårdsdistrikt var också sju miljoner euro mindre än budgeterat.