Coronavirusepidemin hade en betydande inverkan på vår ekonomi under 2020.

Underskottet enligt den ursprungliga budgeten var 40 miljoner euro år 2020 på grund av engångskostnaderna för införandet av Apotti. Det slutliga underskottet var dock större på grund av merkostnaderna i samband med hanteringen av coronavirusepidemin, som inte täcktes av det erhållna statsunderstödet. För att täcka underskottet på 77,2 miljoner euro fastslog fullmäktige att underskottet för år 2020 hanteras med en avgift som uppbärs av medlemskommunerna i proportion till användningen av tjänster. Således fick räkenskapsåret ett nollresultat.

De bindande nettokostnaderna underskred budgeten med 41,3 miljoner euro.

Tjänsteproduktionens verksamhetsvolym överskred budgeten med 5,4 procent. Ökningen förklaras av elektroniska tjänster som ökat med nästan 700 procent jämfört med året innan.

Det totala antalet vårdade patienter, inklusive samjourernas hälsocentralpatienter, var 682 385. Ökningen från året innan var endast 1 764 patienter. Inom den specialiserade sjukvården, inklusive köpta tjänster, vårdade vi totalt 612 202 olika patienter, eller 4,2 procent mer än året innan.

Coronavirusepidemin minskade efterfrågan på våra tjänster och minskade det jämförbara antalet remisser för icke-brådskande vård med 7,7 procent. Antalet remisser var 315 281.

Kostnaderna för den specialiserade sjukvården per invånare i HUS medlemskommuner var år 2020 i genomsnitt 1 056 euro.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna överskred budgeten med 4,9 procent, dvs. 121 miljoner euro. Jämfört med 2019 ökade verksamhetskostnaderna med 7,2 procent eller 174 miljoner euro.

Coronavirusepidemin hade en betydande inverkan på utfallet för verksamhetskostnadsslagen. Inköp av sjukvårdsrelaterade tjänster överskred budgeten med 54 miljoner euro, anlitande av hyrd arbetskraft med 13 miljoner euro, forsknings- och vårdförnödenheter med 30 miljoner euro och laboratorieutrustning med 14 miljoner euro. Personalkostnaderna överskred budgeten med 15 miljoner euro.

Under 2020 förflyttades funktioner bland annat från Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt (Eksote)Kymmenedalens social- och hälsovårds samkommun (Kymsote)  och Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Mellersta Nyland (Keusote) till HUS, vilket ökade verksamhetskostnaderna med cirka 30 miljoner euro under 2020.