I den nuvarande ständigt föränderliga verksamhetsmiljön är det viktigt att nivån på ledarskapskompetensen uppfyller kraven i våra strategiska mål och den snabbt föränderliga sektorn.

Att utveckla chefsarbetet och höja kompetensnivån utgjorde ett av de strategiska projekten 2020. Syftet var att utveckla verktyg som stöder utvecklingen av ett konsekvent ledarskap. Högklassigt ledarskap lägger grunden för att alla ska lyckas på bästa möjliga sätt i sitt arbete.

Projektet resulterade i en beskrivning av det övergripande ledarskapet som fungerade som grund för utvecklingsverktyg för ledarskap. Dessa verktyg är HUS 360°-utvärderingen och HUS Chefspuls som utvecklats för en kontinuerlig utvärdering av ledarskapet.

360°-utvärderingen bidrar till utvecklingen av det egna ledarskapet

Huvudsyftet med HUS 360°-utvärderingen är att stödja chefer och personer i ledande ställning i utvecklingen av det egna ledarskapet. Utvärderingen hjälper till att identifiera styrkor och utvecklingsområden för det egna ledarskapet och arbetsstilen. Helhetsbilden som uppkommer genom respons från andra gör det lättare att göra välgrundade val för att utveckla det egna ledarskapet.

Vårt mål är att HUS 360°-utvärderingen för chefer ska göras med 2–3 års mellanrum och att nya chefer utför utvärderingen ca ett år efter att de inlett sitt chefsarbete.

Chefspulsen ger snabb respons

HUS Chefspuls är en snabb responsmätare för ledarskap som genomförs fyra gånger per år. Frågorna är baserade på HUS 360°-utvärderingen, alltså får deltagarna respons på sin utveckling även från denna mätning.

Under 2021 kommer vi att använda HUS Chefspuls även som mätverktyg för det strategiska ledarskapet.

Utvärderingarna synliggör utvecklingen av ledarskap

Syftet med både HUS 360°-utvärderingen och HUS Chefspuls är att få information på HUS- och organisationsnivå om ledarskapets kvalitet i förhållande till HUS strategiska mål och värderingar. Vi synliggör framför allt utvecklingen av ledarskapet och stödjer en systematisk ändring av ledarskapet på HUS.

Baserat på resultaten från Arbetsmiljöbarometern har chefsindexet legat på nästan samma nivå på 3,65 i flera år (skala 1–5). Utifrån den information som enkäten ger kan vi ge utbildning och stöd för att utveckla ledarskapet enligt behoven.

Under 2021 kommer den naturliga fortsättningen på de nya utvärderingsverktygen att vara skapandet av chefs- och ledarskapsutbildning och annat utvecklingsstöd. Dessutom kommer vi att förbättra användbarheten av utvecklingssamtalsprogrammet Harppi samt sträva efter att använda det för att ställa mål för chefer på HUS-nivå.