Genom högklassig planering säkerställer vi att personalens kompetens motsvarar behoven som uppstår av HUS strategiska mål samt av ändringarna i branschen och verksamhetsmiljön.

En kompetent och välmående personal producerar den bästa vården och servicen samt möjliggör pionjärskap. Identifieringen av kritisk kompetens och planeringen av kompetensen är viktiga områden för vår utveckling.

Planerna för kompetensutvecklingen konkretiseras på individuell nivå i utvecklingssamtal. År 2020 hade 59 procent av HUS-anställda haft ett utvecklingssamtal med sin chef under det senaste året. 69 procent av HUS-anställda ansåg att utvecklingssamtalet de haft var nyttigt för deras arbete och utveckling. Temat för utvecklingssamtalen 2020 var särskilt värderingarna och deras betydelse i vardagen. Att öka antalet utvecklingssamtal är fortfarande målet för 2021.

Den exceptionella situation som orsakats av coronavirusepidemin påskyndade avsevärt inlärningen av digitala färdigheter. Inlärningen skedde främst som inlärning i arbetet, till exempel genom att införa nya sätt att sköta patientmöten eller vid övergången till arbete som huvudsakligen gjordes på distans. Att upprätthålla en känsla av gemenskap och ledningen av distansarbete har också krävt nya kunskaper.

Epidemiåret utmanade kompetensutvecklingen

Antalet utbildningar påverkades av den exceptionella situationen till följd av coronavirusepidemin. År 2020 var antalet fortbildningar 2,1 dagar per person, medan motsvarande siffra 2019 var 3,6 dagar. Ända från mars till sommaren stod utbildningsverksamheten nästan stilla, med undantag för bland annat introduktion och utbildning av specialister inom intensivvård, provtagning och verksamhet som stöder vårdarbetet. Under hösten fortsatte utbildningarna främst som distansutbildning, med hjälp av digitala mötesapplikationer och webbutbildning.

Baserat på 2020 års arbetsmiljöbarometer låg personalens upplevelse av att ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att utföra sina arbetsuppgifter nästan på samma nivå som föregående år, liksom även möjligheterna till professionell utveckling. Ändringarna i personalens utbildningsstruktur var mindre jämfört med föregående år.

 

Den interna utbildningen av personalen förflyttades i december 2020 till en del av Harppi-systemet. Det nya utbildningsavsnittet heter Harppi Oppiminen. Ändringen medförde smidiga förbättringar och nya möjligheter, som att skapa inlärningsnätverk, vilket gör det möjligt att till exempel dela olika utbildningsmaterial.