År 2020 uppgick antalet anställda på HUS till totalt 27 162. Vår medelålder var 43,5 år.

I slutet av 2020 uppgick vår personal till 27 162 personer. Antalet anställda ökade med 626 personer jämfört med 2019 och med 464 personer jämfört med budgeten.

Vår personalstruktur är fortsättningsvis på samma nivå som under tidigare år. Över hälften av den totala personalen är vårdpersonal. Totalt 76 procent av personalen har fast anställning, vilket är en relativt stor andel och ungefär den samma som inom kommunsektorn i genomsnitt. Majoriteten av vår personal var heltidsanställd i tjänsteförhållande.

Medelåldern för vår personal var 43,5 år, vilket är cirka två år lägre än på den kommunala sektorn i genomsnitt. Personalen har en balanserad åldersstruktur, vilket återspeglas bland annat i ålderspensionsprognoserna som sträcker sig till 2030. Enligt dem är andelen HUS-anställda som kommer att avgå med pension något mindre än på kommunsektorn i genomsnitt.

Under 2020 gick 593 personer i pension. Antalet pensionerade minskade med 68 personer jämfört med året innan. Den genomsnittliga pensionsåldern var 61,7 år, vilket är igen lite högre än året innan. Antalet ålderspensionerade ökade, och deras genomsnittsålder, 64,6 år, var något högre än året innan.

Den totala omsättningen av fast anställd personal var på årsnivå 8,6 procent större än det ställda målet. Omsättningen exklusive de personer som gått i pension var 5,8 procent. Omsättningssiffrorna har på HUS-nivå blivit högre, men det finns en stor variation i siffrorna mellan resultatenheterna.

Antalet årsverken ökade

Antalet årsverken för fast anställda var totalt 22 738, vilket är 4,5 procent, dvs. 979 årsverken mer än året innan. Målet i budgeten överskreds med 743 årsverken, dvs. 3,4 procent.

Ökningen i antalet anställda och årsverken förklaras delvis av det ökade antalet anställda som krävs av coronavirusepidemin i syfte att bland annat ordna provtagningsverksamheten. Antalet personalförflyttningar som skett som överlåtelser var mycket litet jämfört med föregående år. Sammanlagt 41 personer förflyttades till HUS i samband med överlåtelser.

Medelpriset per årsverke med bikostnader för hela personalen ökade med endast 0,6 procent, dvs. 370 euro jämfört med året innan och uppgick till 61 670 euro. Tillväxten påverkades bland annat av de avtalshöjningar som ingick i tjänste- och arbetskollektivavtalen samt ökningen i semesterlönen och penningreserven. Ökningen i semesterlönen och penningreserven förklaras av både ökningen i antalet anställda och behovet av extra arbetskraft på grund av coronavirusepidemin och införandet av Apotti, vilket har gjort det svårare att ta ut full semester.

Lönekostnader och premiering

År 2020 uppgick utbetalade löner och arvoden till sammanlagt 1 185,8 miljoner euro, inklusive arbetstidsersättningar som uppgick till 194,7 miljoner euro. Arbetstidsersättningarnas andel av löner och arvoden var 16,4 procent. Personalkostnaderna, dvs. lönerna och de bikostnader som arbetsgivaren betalar på dessa, överskred budgeten med 14,9 miljoner euro. Löner och arvoden, exklusive bikostnader, ökade med 5,7 procent jämfört med året innan.