Vi sysselsätter över 27 000 proffs och vårt mål är att vara en föregångare inom hälso- och sjukvården som styrs av en stark värdegrund, även som arbetsgivare.

Som en pionjär inom hälso- och sjukvården kan man hos oss utföra värdefullt arbete för vårt samhälle på ett sätt som man inte kan uppleva någon annanstans. Vi bemöter såväl patienten som varandra på ett individuellt, jämlikt och vänligt sätt i arbetet. Hos oss är det möjligt att göra långa karriärer, få nya tillväxtvägar och arbeta i kortare perioder.

HUS arbetsgivarvarumärke har varit ett populärt samtalsämne bland olika yrkes- och intressentgrupper under de senaste åren. År 2020 var inget undantag. Framför allt införandet av patient- och klientdatasystemet Apotti inom hela HUS samt coronavirusepidemin som fick sin början i slutet av februari, orsakade omorganisationer av verksamheten och ändringar i arbetsuppgifter, särskilt på den kliniska sidan. Vår verksamhet utmanades av att situationen förändrades dagligen och de nya beslut och riktlinjer som detta medförde.Diskussionen om HUS verksamhetssätt, beslut och personalens ork till följd av förändringarna och coronavirusepidemin skapade olika, till och med mycket kritiska uppfattningar om HUS som arbetsgivare. Under vårens arbetsmarknadsförhandlingar fördes överlag en hel del offentliga diskussioner om hälso- och sjukvården.

Antalet sökande ökade, men rekryteringen hade fortfarande sina egna utmaningar

Under året publicerade vi 2 938 rekryteringsannonser och antalet arbetssökande uppgick till 35 868. Antalet lediga jobb ökade med 5,6 procent och till skillnad från tidigare år ökade också antalet sökande med 1,5 procent. I allmänhet var det fortfarande svårt att hitta lämpliga experter vid rekrytering av sjukskötare och läkare och den exceptionella situationen 2020 underlättade inte situationen.

Inom rekryteringskommunikationen ökade vi till exempel den riktade marknadsföringen genom kampanjer på sociala medier, vilket tydligt bidrog till ett ökat intresse bland de sökande. Till exempel artiklar om sjukskötarnas arbete nådde sin målgrupp väl och de lästes flitigt. Varje artikel lästes nästan 4 000 gånger under en kampanj på 30 dagar och det genomsnittliga antalet kontakter var mer än 100 000 per artikel.

Utmaningarna i samband med tillgången på sökande syntes inte bara i rekryteringen av sjukskötare och läkare, utan även i uppgifter inom ICT och logistik. Lediga arbeten inom administration och ledning fick många sökande. Det viktigaste strategiska projektet under 2020 var att göra rekryteringsprocessen smidigare så att den sökandes upplevelse också förbättras.

Ett meningsfullt arbete intresserar

I Universums enkät bland studerande 2020 placerade sig HUS bland de tre mest attraktiva arbetsgivarna inom hälsovårdssektorn.

Baserat på responsen från sökande var HUS särskilt intressant på grund av att arbetet och organisationen upplevdes som meningsfulla. Det exceptionella coronavirusåret medförde tillfälliga förändringar i en del av rekryteringarna. Till exempel sommarrekryteringar till uppgifter inom kosthållsbranschen fick fler sökande än väntat. När coronavirusepidemin förvärrades våren 2020 var studerande inom vårdbranschen intresserade av att hjälpa till och vi anställde också flera av dem.

En yrkeskunnig och kompetent personal är avgörande för oss. Vi mäter personalens nöjdhet årligen genom en personalenkät (arbetsmiljöbarometern). Med hjälp av enkäten identifierar vi utvecklingsmål, men också god praxis som det är skäl att upprätthålla.

Coronavirusepidemin ledde till en förändring i den normala utvecklingen av verksamheten. Särskilt vårdpersonalen var tvungen att anpassa sig till snabb omskolning och personalförflyttningar som medförde osäkerhet och belastning. Situationen underlättades inte av att det var svårt att få tillgång även till hyrd arbetskraft.