Vårt mål är att vara den bästa arbetsplatsen för att lära, forska och utföra ett meningsfullt arbete.

I vår strategi sägs det: ”God vård skapas av personal som mår bra. Varje HUS-anställd behövs för att patienten ska få en så god vård som möjligt. Hos oss går det bra att växa till ett proffs inom hälso- och sjukvård. HUS är internationellt. Forskare på toppnivå är en förutsättning för vårt pionjärskap.”

För att nå den strategiska målsättningen fastställde vi som mål för 2020 att personalen rekommenderar HUS som arbetsgivare och att antalet som rekommenderar HUS ökar med fem procent från 2019. Vi följer uppnåendet av detta mål i arbetsmiljöbarometern med frågan ”Skulle du rekommendera HUS som arbetsgivare”.

Bra chefsarbete, ledarskap och särskilt god personalledning, arbetskultur och arbetets meningsfullhet är frågor som generellt påverkar huruvida en arbetstagare rekommenderar sin arbetsgivare till exempelvis till vänner och släktingar.

Vi började stärka grunden för en god personalledning och rekommendationen av HUS med hjälp av tre strategiska projekt:

I projektarbetet samlade vi in god praxis, genomförde undersökningar, inhämtade lärdom från andra organisationer och sökte lösningar för att skapa en enhetlig praxis inom hela HUS. Personal från olika delar av organisationen inkluderades i förberedelserna.

Men trots det framskridande projektarbetet och de modeller för ledarskap, rekrytering och introduktion som byggts upp tillsammans uppnådde vi inte vårt mål. I arbetsmiljöbarometern sjönk resultatet av frågan ”Skulle du rekommendera HUS som arbetsgivare” med fem procentenheter, mest av alla frågor.

Tillämpningen av projektresultaten i praktiken och etableringen av enhetliga verksamhetsmodeller och processer kräver ett långsiktigt och systematiskt arbete. Arbetet kommer att fortsätta i år, eftersom ett av de strategiska målen 2021 för HUS är att säkerställa ett högklassigt ledarskap och kontinuitet i kompetensen.

Värderingar inom personalledningen

Våra värderingar, bemötande, pionjärskap och jämlikhet, tillämpades i praktiken och gjordes till en del av vardagen under året. I synnerhet bemötande och jämlikhet är värderingar som är nära relaterade till god personalledning.

Ett värdesättande bemötande är en egenskap som definierar vår arbetsgemenskap. Vi måste bemöta varandra, våra patienter, alla våra klienter och även studerande med vänlighet och respekt.

Jämlikheten tar sig också uttryck i vår relation till alla aktörer: vi behandlar vår personal och våra intressentgrupper jämlikt och säkerställer en jämlik serviceproduktion både regionalt och språkligt. En god personalledning stöder även pionjärskapet.

Våra strategiska mål 2021

Vårt strategiska mål för personalledningen 2021 är ”Högklassigt ledarskap och kompetensens kontinuitet ska tryggas”. Målet är att mer än 90 procent av personalen ska instämma i påståendet ”Jag är nöjd med min chefs och arbetsenhets ledning”.

Vi redovisar resultaten kvartalsvis. Dessutom identifierar vi områden med kritisk kompetens, tryggar kontinuiteten och leder kompetensen med hög kvalitet.