Utvecklingen av leukemibehandling hos barn är en framgångssaga som också lagt grunden för övrig cancerbehandling av barn.

Den vanligaste cancerformen hos barn, akut lymfatisk leukemi (ALL), drabbar 15–20 barn i Nyland varje år. Behandlingen tar cirka två år. Våra vårdresultat på Nya barnsjukhuset är av toppklass och beroende på leukemins riskklassificering tillfrisknar i bästa fall 98 procent av patienterna. Framgången bygger på behandlingsprogram som baserar sig på kombinationsterapi med cellgifter samt på intensivt internationellt samarbete.

Alla patienter med leukemi tillfrisknar emellertid inte med cellgiftsbehandling. Vid sidan av cellgifter behövs nya målriktade läkemedel eller behandlingar. Vid behandling av ALL är den senaste behandlingsformen CAR-T -cellterapi (Chimeric Antigen Receptor T-cell). Vi är de enda i Finland som tillhandahåller CAR-T -cellterapi för barn på Nya barnsjukhuset. Vi tillhandahåller också behandling nationellt.

”CAR-T -cellterapi är ett alternativ till leukemibehandling när konventionell cytostatikabehandling inte ger respons eller om leukemin återkommer. Hos vissa patienter kan leukemin återkomma även efter CAR-T -cellterapi, men ca 80 procent av de mest svårbehandlade patienterna får respons av CAR-T -behandlingen. Behandlingen kommer att utökas till en experimentell vård även av patienter med lymfkörtelcancer. Tio patienter har fått CAR-T -cellterapi sedan 2019 och våra vårdresultat är utmärkta”, säger avdelningsöverläkare Mervi Taskinen.

”Vi inledde förhandlingar med läkemedelsfabriken omedelbart efter att European Medicines Agency (EMA) beviljade försäljningstillstånd 2018 och i slutet av 2018 fick vi slutligen godkännande för att ge CAR-T -cellterapi som första centrum i Norden. Vi deltar i två forskningsprojekt som har som mål att göra CAR-T -behandling till en del av första linjens behandling av ALL i barndomen för patienter med den allra sämsta prognosen samt för lymfom i barndomen som återkommit eller som inte reagerar på behandling. I min egen forskningsgrupp undersöker vi just nu nästa stora ”verktyg” för riktad cellterapi, naturliga mördarceller (NK-celler), berättar Kim Vettenranta, professor i cellbehandling vid Helsingfors universitet.

Vad är CAR-T -celler?

CAR-T -celler är ett personligt precisionsläkemedel som tillverkats av patientens egna lymfocyter, dvs. lymfceller. Lymfceller samlas in från patientens blodomlopp och anpassas genetiskt i läkemedelsfabrikens laboratorium så att de kan identifiera strukturen ovanpå leukemicellens yta.

När CAR-T -cellen möter leukemiceller i patientens kropp startar den en reaktion som leder till att leukemicellen förstörs. En långtidseffekt av behandlingen kräver reproduktion och bevarande av CAR-T -celler i kroppen. Det är ännu inte känt exakt hur länge CAR-T -cellerna ska överleva i kroppen för att patienten ska tillfriskna.