Cancercentrum, Hjärt- och lungcentrum och Sjukvård för barn och unga lämnade in sin inledande ansökan om status som Magnetsjukhus i november 2020.

Status som Magnetsjukhus beviljas av American Nurses Credentialing Center (ANCC) och ansökningsprocessen omfattar flera olika faser. Magnetsjukhusmodellen fokuserar särskilt på vårdkvalitet, patientsäkerhet och arbetstillfredsställelse hos vårdpersonalen.

”HUS är en av världens främsta inom vården av många patientgrupper, varför även vårdarbetet ska påvisat vara på toppnivå. Magnetsjukhusmodellen är det enda kvalitetssystemet som baserar sig på forskningsdata och som beskriver kvaliteten på vårdarbetet. Magnetsjukhusmodellen bidrar till allt säkrare vårdarbete och med allt högre kvalitet”, säger förvaltningsöverskötare Kaarina Torppa.

Att inleda ansökningsprocessen har krävt år av utvecklingsarbete och en harmonisering av praxis. Magnetsjukhusmodellen inkluderar sammanlagt 50 bedömningskriterier och utvärderingen fokuserar på resultat. ”Vid ansökningen om status som magnetsjukhus används en amerikansk databas för att jämföra resultaten med andra motsvarande sjukhus och kvaliteten i förhållande till andra sjukhus måste påvisas”, berättar Marita Ritmala-Castrén, chef för magnetsjukhusprogrammet.

Utvecklingen kräver kontinuerlig uppföljning och utvärdering

Vi utvecklar och utvärderar systematiskt vårdarbetet på HUS – inte endast i enheter som ansöker om status som Magnetsjukhus. Systematiska uppföljningsuppgifter krävs för att säkerställa kvaliteten och säkerheten. Mätbara faktorer inkluderar till exempel antalet trycksår, fallolyckor och infektioner.

Kvaliteten på vårdarbetet betonas i ansökningen om status som Magnetsjukhus även ur patientnöjdhetens synpunkt. Utöver insamling av patientrespons om vårdarbetet på vår webbplats och i vissa enheter samlar vi även in patientrespons genom en intensiv insamlingskampanj fyra gånger per år. Patientresponsen om vårdarbetet är ett viktigt verktyg inom utvecklingen av det dagliga vårdarbetet och en utmärkt indikator för utvärderingen av ändringar som görs i vårdarbetet.

I den inledande ansökningen bedömer ANCC hur organisationen uppfyller kriterierna och ger tillstånd till att fortsätta till följande fas. Den egentliga ansökningen sker vanligen 1–2 år efter inledande av ansökningsprocessen och då ska samtliga kriterier uppfyllas. Våra första resultatenheter kan eventuellt få status år 2022.