Vårt viktigaste kvalitetsförbättringsprojekt år 2020 var förberedelserna inför införandet av ett internationellt kvalitetssystem i enlighet med Joint Commission International (JCI).

JCI är världens största ackrediteringssystem för sjukhus. I projektets första fas deltog sex av våra resultatenheter: Sjukvård för barn och unga, Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling, Kvinnosjukdomar och förlossningar, Psykiatri, Huvud- och halscentrum samt Cancercentrum. Vår stödtjänstpersonal deltog också i omfattande grad. Vårt mål är att JCI-inspektionerna på dessa sex resultatenheter påbörjas under 2021. Samtidigt kommer vårt projekt att utökas till att omfatta hela HUS.

Varför JCI?

JCI är ett mycket patientfokuserat och heltäckande internationellt kvalitetssystem som inbegriper alla våra funktioner och yrkesgrupper samt fungerar som en grund för egenkontroll. Systemet vägleder oss att lyssna ännu mer på patienten samt ligger till grund för vår kvalitetskontroll. Vårt projekt leds och samordnas av enheten för kvalitets- och patientsäkerhet (LAAPO), som leds av kvalitetsläkare Sanna-Maria Kivivuori.

Samarbetsavtalet med Mount Sinai-sjukhuset i USA har fortsatt med hjälp av virtuella möten. Mount Sinais kvalitetssjukhus fungerar som en vägvisare och stöder kvalitetsarbetet på HUS. Mount Sinais besök på HUS, som ägde rum föregående år, gav upphov till en grundlig rapport över påbörjade förbättringar.

Det internationella kvalitetssystemet ökar organisationens kvalitet förutom med hjälp av kvalitetskriterierna också genom mätningar och auditeringar. Vi har inrättat multiprofessionella arbetsgrupper för att se över och implementera JCI:s kvalitetskriterier samt HUS kvalitetsindikatorer för att mäta de åtta dimensionerna av kvalitet. Grundtanken med kvalitetsmätningen är ett så litet antal indikatorer som möjligt, tät uppföljning av dessa och framför allt att göra förbättringar. JCI-auditeringen omfattar en kvalitetsuppföljningsmetod, Tracer-utvärderingsrundor. Målet med Tracer-verksamheten är att under utvärderingsrundorna hitta kvalitetsförbättringsmetoder tillsammans med enhetens personal. På grund av coronavirussituationen har det varit pauser i enhetsrundorna under 2020.

Det kvalitetssystem som valts för HUS är patientfokuserat som inkluderar patienten allt mer i vården.