Vi förbättrar kvaliteten på vården och verksamheten på ett målinriktat sätt, drivet av vår kvalitets- och patientsäkerhetsplan.

På HUS görs riktlinjerna för kvalitetsförbättringen upp enligt Kvalitets- och patientsäkerhetsplanen. Hela grundstrukturen för HUS kvalitets- och patientsäkerhetsarbete kommer från JCI- kvalitetssystemet, vars implementering vi förbereder oss för. JCI definierar kriterierna för internationella kvalitetssjukhus i alla yrkesgrupper och all vår verksamhet.

Patient- och vårdanvisningsbanken, som inletts i samarbete med HUS Kvalitets- och patientsäkerhetsenhet (LAAPO) och IT-förvaltningen, infördes. HUS kvalitetsindikatorer följdes upp månatligen, kvalitetsarbetet standardiserades och satsningar gjordes i utbildning och kommunikation. Både det nationella och internationella samarbetet ökades bland annat i riktning mot primärvården, på HUCS specialupptagningsområde, i Norden samt i USA.

Vi införde det nya patientdatasystemet Apotti, till vilket HUS Bilddiagnostik också kommer att övergå som vår sista enhet under våren 2021. Införandet av systemet påverkade vårt kvalitetsarbete via rapporteringen, standardiseringen och uppföljningen av patientsäkerheten.

Vi utvecklar kvaliteten även genom Magnetsjukhus-projektet som fokuserar på vårdarbetet samt certifieringar och ackrediteringar för några av våra stödtjänster. HaiPro, ett system för rapportering av riskhändelser, är en viktig del av utvecklingen av vår patientsäkerhet. Vår personal kan anonymt meddela riskhändelser som redan inträffat samt tillbud till systemet. HaiPro är för närvarande det bästa sättet att få övergripande information om våra enheters verksamhet. Det ger också upphov till ett stort antal utvecklingsåtgärder varje år.

År 2020 uppmärksammande vi utvecklingsåtgärdernas effektivitet och beständighet för första gången. Våra digitaliseringsprojekt bidrar till klientorienteringen och standardiseringen som är väsentliga element i förbättringen av kvaliteten.

Kvalitets- och patientsäkerhetsplanen

I hälso- och sjukvårdslagen förutsätts det att hälsovårdsorganisationen gör upp en plan för kvalitetsledningen och för hur patientsäkerheten tillgodoses. Inom den offentliga hälso- och sjukvården fungerar kvalitets- och patientsäkerhetsplanen samtidigt som organisationens plan för egenkontroll.

Patientsäkerheten är en kvalitetsaspekt, men så viktig att man särskilt velat ta upp den i rubriken, dvs. HUS Kvalitets- och patientsäkerhetsplan. Vi kommer att bearbeta kvalitets- och patientsäkerhetsplanen och -rapporten i LAAPO-ledningsgruppen och behandla den i koncernens ledningsgrupp. Planen och rapporten godkänns av HUS styrelse.

Kvalitet och patientsäkerhet på HUS webbplats