År 2020 vårdade vi cirka 213 coronaviruspatienter på HUS intensivvårdsavdelningar med utmärkta resultat på internationell nivå. Under året uppgick antalet övriga patienter som behövde intensivvård till ca 2 200.

På HUS område vårdade vi år 2020 ca 213 coronaviruspatienter som behövde intensivvård med utmärkta resultat på internationell nivå (dödligheten 11 %).

Övriga intensivvårdspatienter uppgick till ca 2 200. Dödligheten inom intensivvården för alla vårdade patienter var 6,6 %.

Vårdarrangemangen för kritiskt sjuka coronaviruspatienter var den största utmaningen inom intensivvården 2020. Förutom de kohorter som etablerats på Mejlans och Jorvs sjukhus var vi tvungna att utöka vår verksamhet under den första vågen av pandemin även till Kirurgiska sjukhuset, vars operationsavdelning vi utrustade för vård av intensivvårdsavdelningens patienter. Vi påbörjade vården av coronaviruspatienter den 9 april 2020 på Kirurgiska sjukhuset.

Fortbildning av personalen för intensivvård

Under våren inledde vi snabbt fortbildning av vårdpersonalen och läkare för att få tillräckligt med personal för vård av coronaviruspatienter på intensivvårdsavdelningarna. Utbildningarna genomfördes i snabb takt och i gott samarbete över verksamhetsområdena. Allt som allt utbildade vi 700 sjukskötare och 21 specialister för arbete på intensivvårdsavdelningarna.

Införande av Apotti

Det nya patientdatasystemet Apotti infördes på intensivvårdsavdelningarna på samma sätt som på HUS övriga enheter under 2020. I februari gjordes en smidig övergång till Apotti-systemet på Jorvs sjukhus intensivvårds- och brännskadeavdelning U2 och i oktober överfördes resten av intensivvårdsenheterna till det nya systemet inom HUS område.