Coronavirusvaccinationerna inleddes i Finland 27.12.2020 när sex av våra medarbetar var de första att få coronavirusvaccin i Finland.

I slutet av året fanns det en hel del osäkerhetsfaktorer kring försäljningstillstånd och leveransscheman för coronavirusvaccin, men trots detta var vårt mål att få igång vaccinationerna utan dröjsmål.

Planeringen och genomförandet av vaccinationer krävde samarbete mellan många parter och på flera nivåer. Vi planerade vaccineringen av befolkningen och social- och hälsovårdsexperter i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd, övriga sjukvårdsdistrikt inom specialupptagningsområdet, HUS Epidemiologiska enhet och kommunerna i området samt privata tjänsteleverantörer. Vid planeringen av de praktiska arrangemangen kring vaccinationer beaktades bland annat tillgången till vaccin, antalet personer som ingår i målgruppen för vaccinerna och hur de nås, mängden och tillgången till personal med vaccineringskompetens, infektionssäkra vaccineringslokaler, vaccineringsutrustning samt transport av vaccin från HUS Apotek till vaccineringsplatserna.

Dessutom förberedde vi vaccineringen av vår egen personal. Personalens mångåriga erfarenhet av influensavaccinationer underlättade arbetet. Planeringen av personalens coronavirusvaccinationer försvårades däremot av att vaccinationerna började gradvis, beroende på personens arbetsuppgift, och att det fanns begränsad information om tillgången på vaccin. När vaccineringen av personalen inleddes i slutet av året vaccinerade vi i enlighet med nationella riktlinjer först personal som i huvudsak deltar i vården av coronaviruspatienter och patienter med misstänkt smitta (så kallade coronakohortenheter) samt i coronavirusprovtagningen och analyseringen.

På HUS Logistik förbereddes vaccineringar redan i god tid och vi skaffade vaccineringsutrustning både för eget och kommunernas bruk. HUS Apotek ansvarade för distributionen av vaccin till kommunerna. Förutom en snabb vaccinering var den bärande tanken för vår vaccinationsverksamhet att se till att vacciner inte gick till spillo, att kommunerna fick lika mängder vaccin trots att vaccineringar inleddes vid olika tidpunkter samt att tillgången till vaccin i kommunerna var förutsägbar och att de tider som redan getts inte behövde ställas in.

Nylands gemensamma tidsbokningssystem för coronavaccinationer

Kommunerna ansvarar för genomförandet av det nationella vaccinationsprogrammet. De ansvarar för vaccinationen av befolkningen och deras egen social- och hälsovårdspersonal. I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev kan kommunerna samarbeta med varandra, med sjukvårdsdistriktet eller med andra lokala aktörer som enheter inom företagshälsovården och den privata sektorn.

I början av december kom vi överens med kommunerna i Nyland att vi, samordnat av HUS IT-förvaltning, tar fram ett tidsbokningssystem för företagshälsovårdens och befolkningens vaccinering som alla kommuner kan utnyttja. De allmänna förutsättningarna för att inleda vaccinationerna och statsrådets förordning för ett detaljerat ordnande av vaccinationerna blev inte klara förrän precis innan vaccinationerna inleddes. Som ett resultat av detta var vi tvungna att utveckla tidsbokningssystemet med ett exceptionellt snabbt tidsschema. Det var tekniskt möjligt att ta fram tidsbokningssystemet coronavaccinbokning.fi inom några veckor, eftersom man i Nyland har i bruk ett motsvarande system med självständig tidsbokning för coronavirusprovtagning.


De första som fick coronavirusvaccinet (från vänster till höger) Kirsi Mustalammi, Markus Norrgård, Timo Suonsyrjä, Eija Koponen, Benny Hellqvist och Andrea Nummi.