Smittspårning och karantän för dem som exponerats sköts i kommunerna. Som sjukvårdsdistrikt samordnar, vägleder och stöder HUS kommunernas arbete samt ger konsulthjälp.

Under coronavirusepidemin har smittspårningen krävt ett omfattande arbete inom HUS Epidemiologiska enhet och kommunerna. Syftet med smittspårningen är att så tidigt som möjligt identifiera personer som exponerats för smitta. Smittspårningen har varit en av hörnstenarna i Finlands coronavirusstrategi.

I början av epidemin hanterade vi provtagningen, handledningen och smittspårningen av infekterade i sin helhet tills kommunerna så småningom i slutet av mars tog över handledningen och smittspårningen av infekterade.

I mars identifierade ansvariga läkare vid HUS Epidemiologiska enhet och kommunernas enheter för smittsamma sjukdomar behovet av regionalt enhetliga åtgärdsprocesser för att förhindra spridningen av epidemin. I maj producerades programtjänsten HAAVI för att effektivisera uppföljningen och spårningen av smitta. Programmet koordineras av HUS IT-förvaltning och används gemensamt av kommunerna i Nyland och HUS. Utvecklingsarbetet fortsätter och programtjänstens smittspårningsbot kommer i fortsättningen att spela en betydande roll även inom uppföljningen av andra smittsamma sjukdomar.

HAAVI möjliggör en gemensam kunskapspool

De preliminära uppgifterna om coronavirustestade personer överförs i realtid till provtagningen från Coronaguiden som medborgarna fyller i, från tidsbokningsprogrammet samt från laboratoriesystemets provresultat till spårningsarbetet i kommunernas enheter för smittsamma sjukdomar. Spårningsbotten i programtjänsten HAAVI möjliggör en gemensam kunskapspool för sjukvårdsdistrikten och kommunerna för smittspårning av personer som exponerats för coronaviruset.

Uppgifterna om infekterade och exponerade överförs enligt hem- och vistelsekommunen till arbetslistan för respektive enhet för smittsamma sjukdomar i kommunen. Utifrån uppföljnings- och rapporteringsvyn kan respektive kommun följa upp sin egen situation och i sjukvårdsdistriktets övergripande vy kan man i realtid se den regionala situationen på smittkällor och massexponeringar, som sjukvårdsdistriktet via den övergripande vyn kan samordna inom flera kommuner.

Under 2020 konstaterades närmare 21 750 coronavirussmittor på HUS-området. Under året placerades nästan 100 000 exponerade personer i karantän. Det fanns cirka 2 000 massexponeringar (mer än 10 exponerade).