Ur synvinkeln för serviceverksamheten inom sjukvården var år 2020 ett mycket exceptionellt år på grund av coronavirusepidemin. Efterfrågan på de tjänster vi tillhandahåller minskade undantagsvis.

Under 2020 vårdade vi totalt 682 385 patienter inom den specialiserade sjukvården och på samjourerna. Inom den specialiserade sjukvården vårdade vi totalt 612 202 patienter som egen verksamhet och som inköpstjänster. Antalet patienter inom den specialiserade sjukvården ökade med 4,2 procent jämfört med året innan.

Totalt använde sammanlagt 571 461 invånare i medlemskommunerna våra specialsjukvårdstjänster. Antalet ökade med 26 922 personer från året innan. En betydande del av ökningen beror på coronavirusprovtagningar som gjorts som besök inom den specialiserade sjukvården. Ungefär var tredje invånare i medlemskommunerna använde under 2020 våra specialiserade sjukvårdstjänster.

Våra sjukhus har sammanlagt ca 3 000 vårdplatser.

Antalet akutmottagningsbesök och remisser minskade

Vi mottog ca 315 300 elektiva remisser under 2020. Detta var en minskning med 7,7 procent jämfört med 2019. Vi mottog i genomsnitt 1 250 remisser varje vardag. År 2019 var motsvarade siffra 1 360 remisser. Antalet remisser är riktgivande, eftersom vi var tvungna att kombinera uppgifterna i två patientdatasystem manuellt.

De största förändringarna är relaterade till psykiatriska remisser, vars antal ökade med 28,1 procent jämfört med 2019. I nästan alla andra specialiteter minskade antalet remisser under 2020. De största minskningarna har skett inom specialiteten öron-, näs- och halssjukdomar (-22 procent) och specialiteten tand-, mun- och käksjukdomar (-19,8 procent).

Antalet akutmottagningsbesök inom den specialiserade sjukvården (261 649) minskade med 12,5 procent från året innan. År 2020 uppgick antalet akutmottagningsbesök inom den specialiserade sjukvården på våra sjukhus i genomsnitt till 715 besök per dag.

Användningen av elektroniska tjänster ökade kraftigt

Volymen viktad med faktureringsandelen för serviceverksamheten inom sjukvården överskred budgeten med 5,4 procent och ökade jämfört med året innan med 1,8 procent. Ökningen förklaras av den mycket kraftiga ökningen i användningen av elektroniska tjänster. Användningen av dessa ökade med närmare 700 procent från året innan. På grund av coronavirusepidemin strävade vi efter att utföra en så stor andel som möjligt av den elektiva verksamheten som distansmottagningar. Detta återspeglades i en betydande ökning i användningen av våra elektroniska tjänster, särskilt från och med april 2020.

Totala antalet öppenvårdsprodukter med tidsbokning i våra enheter minskade med 4,6 procent jämfört med året innan. Antalet tidsbokade besök uppgick till 2 223 845.

Även om coronavirusepidemin hade en betydande inverkan på vår tidsbokningsverksamhet, kunde vi utföra akutoperationer nästintill normalt. Antalet elektiva operationer kunde ökas avsevärt mellan juni och december. Den senare delen av året avvek endast med fem procent från antalet under andra hälften av 2019.