Vi gjorde inledningen av forskning smidigare och snabbare genom att effektivisera utbildningen och rådgivningen och förtydliga riktlinjerna

Under 2020 fortsatte vi arbetet som påbörjats året innan genom att förenkla inledningen av forskning. Under 2020 investerade vår forskningsledning i aktiv rådgivning, vägledning och utbildning av forskare och resultatenheternas forskningssekreterare. För detta ändamål anställde vi till forskningsledningen en ny forskningsöverläkare, specialplanerare och planerare.

I augusti öppnade vi en e-postlåda för forskningsrådgivning för alla som arbetar med forskning. På mindre än sex månader fick e-postlådan mer än 1 100 frågor, varav några var mycket omfattande. Vi har sammanställt de vanligaste frågorna med svar till webbplatsen för forskning och vi uppdaterar förteckningen kontinuerligt.

Forskningsledningen inledde regelbundna fråge- och rådgivningstimmar för sekreterarna till forsknings- och utbildningsansvariga för att underlätta beredningen av forskningstillstånd.

Vi förnyade även intranätsidorna för forskning och utbildning samt uppdaterade forskningsanvisningarna och formulär för tillståndsprocessen för att göra dem enklare att använda.

Distansutbildningen ökade antalet deltagare

På grund av coronavirusepidemin arrangerade forskningsledningen sin utbildning på distans. Inspelningarna av utbildningen kan ses på vår webbplats. På så sätt var det enklare att delta i utbildningen jämfört med en traditionell utbildning som kräver fysisk närvaro.

Under 2020 anordnade vi totalt 32 utbildningar med sammanlagt över 2 200 deltagare. Siffran innehåller inte de som har tittat på inspelningarna senare.

De etiska kommittéerna anpassade sig snabbt till de förändringar som epidemin medförde

Våra etiska kommittéer reagerade snabbt på coronavirusepidemin och det första distansmötet för en etisk kommitté hölls redan i mars. Till följd av epidemin fick kommittéerna mycket omfattande och komplexa coronvirusrelaterade forskningshelheter för behandling. Dessa väckte nya frågor bland annat om fördröjt samtycke, distansgodkännande och distansplattformarnas dataskydd.

För att möta forskarnas och forskningens behov i en snabbt föränderlig epidemisituation skapade vi en snabbfil för behandling av coronavirusstudier som gjorde att kommittén fick snabbare tillgång till studierna. Studierna skulle tidigare läggas fram för kommitténs behandling två veckor före mötet men vi har nu minskat tiden till fem dagar.

Under 2020 behandlade HUS etiska kommittéer närmare 100 coronavirusrelaterade forskningshelheter. De etiska kommittéerna gav sammanlagt 1 502 utlåtanden.

Arbetet för att påskynda forskningstillstånd fortsätter 2021

Under 2020 beviljade vi totalt 819 forskningstillstånd. Året präglades av ett stort antal ändringsansökningar och antalet separata studier uppgick till 764. Processen med forskningstillstånd från att lämna in en ansökan till beviljande av tillstånd tog i genomsnitt 28 dagar. Tiden varierade stort mellan olika resultatområden.

Vårt mål för 2021 är att påskynda forskningstillståndsprocessen så att den tar högst 14 dagar. Uppnåendet av målet underlättas av impuls- och rapporteringssystemen som anslutits till den nya versionen av ansökningssystemet för forskningstillstånd och det etiska utlåtandet, dvs. Tutkijan työpöytä-programmet. De nya systemen hjälper oss att reagera snabbt på hotande dröjsmål.

Forskningspanelerna inledde sin verksamhet

HUS Akuten, Sjukvård för barn och unga samt HUS Diagnostikcentrum var våra första enheter som inledde forskningspanelverksamhet. För forskningspanelernas utbildning ansvarade HUS, Helsingfors universitet, det för HUS och Helsingfors universitet gemensamma iCAN-cancerforskningsprojekt samt EUPATI Finland (Europeiska patientakademin). Forskningspanelerna ingår i vår verksamhet för att inkludera kunderna.

Forskning per resultatområde st
HUS Diagnostikcentrum 92
Akuten 32
Sjukvård för barn och unga 92
Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling 28
Kvinnosjukdomar och förlossningar 40
Neurocentrum 57
Psykiatri 22
Huvud- och halscentrum 91
Internmedicin och rehabilitering 12
Hjärt- och lungcentrum 68
Cancercentrum 59
Muskuloskeletal och plastikkirurgi 70
Inflammationscentrum 35
Gastrocentrum 100
Hyvinge sjukvårdsområde 10
Lojo sjukvårdsområde 1
Borgå sjukvårdsområde 1
HUS Gemensamma 22
HUS Apotek 2
HUS IT-förvaltning 1
Administration för HUCS sjukvårdsområde 3
Ej HUS (utomstående dataanvändningstillstånd) 3
841