Helena Liira, överläkare vid primärvårdsenheten, leder en studie som behandlar funktionella tillstånd.

På polikliniken för funktionella tillstånd, som startade sin verksamhet 2019, vårdar vi patienter vars symtom inte kan förklaras genom somatiska undersökningar. De har till exempel diagnostiserats med kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi, IBS, neurologiska funktionella symtom eller svårigheter att svälja.

”I kohortstudien följs de här patienterna upp i ett år. Rekryteringen till kohorten påbörjades i mars 2020. Syftet är att få information om patienternas funktionsförmåga, livskvalitet och återhämtning under uppföljningen. Även depression, ångest, symtomförloppet och resiliensen, dvs. förmågan att återhämta sig från en sjukdom, följs upp”, berättar Liira.

Liiras projekt består av en uppföljningsstudie, kvalitativ forskning och en randomiserad kontrollerad studie. Kohortstudien fungerar också som ett kvalitetsregister för polikliniken, producerar information för vårdutvecklingen för denna patientgrupp och hjälper till med planeringen av framtida interventionsstudier, till exempel genom att ta fram information om hur olika indikatorer fungerar inom denna patientgrupp.

Kohortstudien går framåt i stadig takt och vårt mål är att publicera de första beskrivande resultaten under våren 2021 i t.ex.  BMJ Open. 

En interventionsstudie om distanskonsultation i realtid för funktionella tillstånd håller också på att utarbetas. Polikliniken för funktionella tillstånd lider av ett överflöd av remisser, och syftet är att distanskonsultationer i realtid ska svara på detta.