Materialet i Helsingfors Biobank ökade 2020 med mer än 19 000 nya B-Bio-0-prover, dvs. i genomsnitt med ca 70 nya prover varje vardag.

Sedan början av 2016 har sammanlagt mer än 100 000 prover samlats in. Arkivet för våra paraffiningjutna vävnadsprover innehåller prover från närmare 700 000 personer.

År 2020 samlade vi in över 1 100 färskvävnadsprover i samarbete med HUSLAB:s patologilaboratorier. Under fem års tid har vi samlat in sammanlagt mer än 5 600 färskvävnadsprover. Vi fortsatte den 2018 inledda insamlingen av vätskebiopsiprover (cellfria DNA-prover) från cancerpatienter i samband med insamlingen av färskt vävnadsprov och i slutet av 2020 hade redan mer än 3 600 vätskebiopsiprover samlats in. Under året har vi påbörjat flera riktade provtagningsprojekt i samarbete med forskningsgrupper.

I december 2020 inledde vi en upphandlingsprocess för inköp av ett automatiskt -80°C provförvaringssystem. Systemet kommer att bidra till en ytterligare förbättring i kvaliteten på biobanksprover och påskynda insamlingen av dem.

När det gäller utbildningar under 2020 övergick vi till att använda Teams. Enheterna stöddes särskilt i utvecklingen av biobanksprocesser. Under året har 138 introduktions- och utbildningstillfällen anordnats. Antalet patientorganisationsutbildningar och -evenemang uppgick till 17. Utbildnings- och insamlingsresurser lades till i Neurocentrum samt i neurologiska patientorganisationer, vilket ökade antalet prover av neurologiska patienter med 20 procent.