Coronavirusepidemin stoppade inte biobanksverksamheten, tvärtom: År 2020 utnyttjades material från Helsingfors Biobank i rekordmängd.

Vår Biobank fick in 105 begäran om förutredningar av material, vilket är mer än någonsin tidigare. Av dessa gick 32 vidare till avtal om utlämning av material, vilket även överskred siffran året innan. Två provutlämningsprojekt relaterade till coronavirusforskningen och vi deltog aktivt i dessa även i övrigt. Användningen av material avtog inte vid något skede under året och vi levererade prover till forskare i genomsnitt två gånger i veckan.

Uppgifterna för 35 000 personer har redan återlämnats från FinnGens genforskningsprojekt

Under 2020 levererade vi över 24 000 DNA-isolerade prover till FinnGen-projektet. Hittills har 78 000 prover överlämnats från Helsingfors Biobank till FinnGen. Av dessa har biobanken redan återfått genotypdata från 35 000 provgivare och de kommer att användas i ytterligare studier.

FinnGen-projektet gick smidigt framåt och samarbetsavtalet för projektets andra treårsperiod undertecknades med finska biobanker, sjukvårdsdistrikt, Helsingfors universitet och elva internationella läkemedelsföretag. Förutom FinnGen undertecknade vi avtal om överlåtande av material till sju företagsforskningsprojekt. Företagens intresse för biobanksmaterial förflyttades glädjande från enbart förfrågningar till konkreta åtgärder förra året och samma trend kommer sannolikt att fortsätta även i fortsättningen.

Förutom FinnGen försedde vi under 2020 forskare med rekordmånga vävnadsprover, mer än 11 000, från Helsingfors Biobank. Samtidigt utvecklade Helsingfors Biobank aktivt förädlingsprocesser för materialet. Vi kan nu tillhandahålla till exempel PBMC-cellisolering som en tjänst för forskarkunder.

Vi utvecklade dataanalyser för krävande kundprojekt

Under 2020 utvecklade vi dataanalyser för krävande kundprojekt som bland annat tillämpade textutvinningsmetoder. Materialet och verktygen i HUS datapool användes aktivt i biobanken, eftersom nästan alla materialbegäran kräver kohortbildning enligt ofta komplexa medicinska kriterier.

Begäran om material styrs via portalen FinGenious, som underhålls av finska biobanksandelslaget FinBB, och som vidareutvecklar det tillsammans med biobankerna. Vi förser också rutinmässigt FinGenious-tjänstens katalog med tillgänglighetsuppgifter om vårt material.

Vidareanvändning av genomdata

Biobankens forsknings- och utvecklingsverksamhet fokuserade på en vidareanvändning av återlämnade genomdata, utnyttjande av patologiska arkivprover i genomanalyser samt samarbetsprojekt där man utvecklar diagnostiken för sällsynta sjukdomar genom datautvinning och biobanksprover.

I samarbete med HUS enhet för genetik och Cancercentrum inleddes ett projekt för att undersöka användningen av data som återlämnats från FinnGen-studien till biobanken för att identifiera cancerexponerande gener, verifiera fynd samt överlämna informationen till provgivare. Helsingfors Biobank deltog också i coronavirusstudier och byggde upp en databas för att identifiera specifika drag för de 100 vanligaste sjukdomarna på HUS.

Insamlingen av samtycken och prov avtog

Insamlingen av biobankssamtycken och -prover på Helsingfors Biobanks verksamhetsområde avtog betydligt på grund av coronavirusepidemin och införandet av Apotti. Antalet elektroniska samtycken ökade allt mer och vi utvecklade hanteringen av samtycken så att laboratorieremissen kan produceras automatiskt från ett elektroniskt samtycke. Vi kunde genomföra biobanksfunktioner även i patientportalen Maisa samt Apotti.

Vi organiserade reklamkampanjer på TV och radio under våren och hösten, varav den nationella kampanjen Annatko luvan producerade ett stort antal elektroniska samtycken under våren. Antalet nya biobanksprover var dock något lägre än nivån år 2019 och uppgick till mindre än 30 000. Den största utmaningen för biobanken är fortfarande att göra insamlingen av biobanksrekommendationer och -prover till en del av sjukvårdens serviceprocess.

Kumulativ mängd prover vid Helsingfors Biobank (B-Bio-0) 2015–2020