År 2020 låg HUS i framkant av hälso- och sjukvården och hanteringen av coronavirusepidemin. Vi hade en avgörande roll i samhället och jag tycker att vi klarade oss bra.

Coronavirusepidemin drabbade oss hårt och året var tungt på grund av den ihållande osäkerheten. Epidemin har orsakat ångest hos alla finländare, men hos oss gjorde den också arbetet tungt. Personalen var tvungen att vara flexibel men vi satsade stort på likvärdigt stöd och ork för personalen.

Vi lyckades också med detta. Resultaten av den årliga arbetsmiljöbarometern visade att personalens tillfredsställelse i en svår situation låg kvar på samma nivå som tidigare. För detta vill jag framföra mitt stora tack till alla HUS-anställda. Våra vårdresultat när det gäller coronaviruset var internationellt mätt mycket bra särskilt inom intensivvården, och dödligheten var låg. Men samtidigt resulterade detta i en omfattande vårdskuld i vår normala verksamhet. Vi inledde avvecklingen av vårdskulden redan på hösten innan coronavirusepidemins andra våg. Avvecklingen av vårdskulden fortsätter 2021.

Den digitala förändringen fortskred snabbare än väntat

2020 var strategins första år och vi började genomföra de värderingar och mål som vi kommit överens om i strategin. Även om coronavirusepidemin, som startade i början av året, påverkade hela året, bromsade vi aldrig upp all annan verksamhet.

Ett av våra strategiska mål är kundorienterad digital förändring. Coronavirusepidemin påskyndade den för sin del, eftersom antalet patienter på olika distansmottagningar ökade. Epidemin visade också behovet av rapportering i realtid. Detta var nödvändigt för att kunna samordna coronavirusåtgärderna i hela Nyland. I och med epidemin började även hela HUS-förvaltningen distansarbeta i mars 2020. Detta är ett bra exempel på digitaliseringens framsteg.

Patient- och klientdatasystemet Apotti implementerades i hela HUS under 2020. I början av coronavirusepidemin var Apotti redan i bruk i ungefär hälften av HUS och det sista stora införandet av systemet var planerat till maj. På grund av coronavirusepidemin sköts införandet av Apotti upp till hösten. Apotti är en enorm operativ förändring, men kräver fortfarande utveckling och mycket arbete. Införandet gick som planerat och även om det fanns utmaningar var de betydligt mindre till antalet än i tidigare införanden.

Vi fortsätter vår strävan mot lagenlighet i våra anskaffningar

Vi inledde arbetet med att nå lagenlighet i våra anskaffningar redan 2019 och under 2020 framskred konkurrensutsättningarna väl. Coronavirusepidemin orsakade emellertid att vi var tvungna att göra en hel del direktupphandlingar. På våren satsade vi bland annat på anskaffning av skyddsutrustning för att kunna vårda coronaviruspatienter. Under hösten gjorde vi på statsrådets begäran en enorm satsning inom coronavirustestningen, vilket gjorde det möjligt att beta av sommarens testningsköer. Testningen har löpt väl sedan dess.

När det gäller lagenligheten för anskaffningarna pågår resan fortfarande, men jag tror att vi inom ungefär ett år kommer att kunna få hela upphandlingsverksamheten i skick.

Aktiv intressebevakning för social- och hälsovårdsreformen

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen gick framåt under förra året. Vi ser aktivt till att den övergripande specialiserade sjukvården i hela området ska förbli intakt och att den även i framtiden skulle ha möjligheter att möta utmaningarna med befolkningstillväxten, åldrande och läkarvetenskapen som utvecklas. De föreslagna finansieringsmodellerna utgör ett betydande hot för Nylands social- och hälsovård, eftersom de planer som presenterats i beredningen avsevärt skulle försämra finansieringen i området.

Vi utvecklar vår verksamhet trots osäkerheten

Osäkerhetsfaktorerna kommer att fortsätta under 2021, eftersom coronavirusepidemin fortfarande pågår. Vi vet ännu inte om osäkerheten kommer att fortsätta under våren eller under hela året. I vilket fall som helst måste vi kunna vårda både coronaviruspatienter och övriga patienter och hålla uppe funktionsförmågan hos vår personal. Coronavirusvaccinet ger ett ljus i tunneln.

Trots coronaviruset måste utvecklingen av vår egen verksamhet fortsätta utgående från strategin. Under 2021 kommer vi att fokusera på tre strategiska projekt inom digitalisering, geriatrik och forskning. Vi förväntar oss betydande resultat i dessa.

Juha Tuominen
verkställande direktör