HUS är landets ledande organisation inom medicin och hälso- och sjukvård. Den står för mer än en tredjedel av Finlands offentliga specialiserade sjukvård och stod i förgrunden för coronaviruskampen under hela förra året.

I skrivande stund har jag suttit i HUS styrelse i 16 år och jag har aldrig tidigare sett en liknande koncentration på ett svårt jobb. HUS experter har skapat en bekämpnings- och vårdlinje för epidemin och på så sätt stött politiska beslut, kommunledningen och framfört budskapet till medborgarna.

God patientvård, vetenskaplig forskning och undervisning är HUS kärnuppgifter. Mellan 2010 och 2019 utvecklades HUS systematiskt under styrelsens ledning till att agera allt bättre i patienternas och skattebetalarnas intresse. Vårdköerna blev kortare, antalet vårdade patienter ökade och vårdkvaliteten förbättrades inom alla medicinska specialiteter. I internationella jämförelser ligger HUS otvivelaktigt i främsta leden av sjukhus. Coronaviruset orsakade många förändringar, men det stoppade inte den övriga verksamheten. Ett exempel på kompetens är det framgångsrika införandet av Apotti-patientdatasystemet i november 2020.

HUS lönsamhet har varit i en klass för sig inom den specialiserade sjukvården i landet. Kommunernas deflaterade betalningsandelar per invånare till HUS ökade inte under 2010–2018. I övriga Finland var motsvarande kostnadsökning inom den specialiserade sjukvården ca 30 procent. Många kommuner i Nyland har överfört en del av sina egna funktioner till HUS. Detta avlägsnar inte det faktum att HUS också ständigt stöter på svårigheter inom olika verksamhetsområden. Ledarskap är eliminering av problem och fel genom korrigerande åtgärder och kontinuerligt utvecklingsarbete. Förra året var upphandlingsverksamheten den helhet som var föremål för kontinuerliga korrigeringar.

HUS är en stor organisation. Den har 27 000 anställda och upphandlingar görs för ca en miljard euro per år. Upphandlingarna omfattar bygginvesteringar, datasystem, utrustning, läkemedel, vårdartiklar och olika massprodukter. Upphandlingsprocessen för vissa produktgrupper, såsom läkemedel, är utan tvivel den bästa i landet. Många andra kommunala organisationer har överfört sina egna upphandlingar till HUS.

I en stor organisation finns det alltid något att utveckla. Upphandlingsverksamheten har genomgått stora förändringar och dess organisering, instruktioner och tillsyn har gjorts till ett specifikt mål, eftersom man även upptäckt brister i upphandlingen. Utredningen visade att det fanns brister i ca fyra procent av upphandlingarna. Styrelsen har satsat särskilt på övervakning och uppföljning av korrigerande åtgärder.

HUS grundades 1999 genom att sammanslå flera sjukhus och deras stödtjänster. HUS förvaltnings- och verksamhetskultur var i början mycket spridd. Förändringen mot en enhetligt ledd helhet har varit den ”röda tråden” i HUS utveckling i två decennier. Att öka organisationens centraliserade ledning, utveckla kliniska funktioner, betjäna kommuner och landskap samt hela Finland har varit och är fortfarande styrelsens och ledningens mål. Denna utveckling har förts målmedvetet vidare och arbetet har gett synliga resultat.

Trots coronaviruset har HUS i slutet av 2020 kunnat åtgärda hälften av den vårdskuld som uppkom under våren. Arbetet tar tid, men jag är säker på att patienterna kan vårdas planenligt.

Ulla-Marja Urho
styrelseordförande