Coronapandemin påverkade utfallet för de strategiska målen.

Vi hade fastställt fem strategiska mål för år 2020. De gällde införandet av patientdatasystemet Apotti och dess effekter, digitaliseringen och effektiviteten i vår verksamhet, personalens syn på HUS som arbetsgivare, användningen av kundrespons i verksamhetsstyrningen, HUS som forskningssamfund och miljökonsekvenserna av HUS verksamhet.

Av de fem målen uppnådde vi ett mål helt, två delvis och i två nådde vi inte upp till det mål vi satt upp.

Strategiskt mål Mätare Utfall
HUS produktion på normal nivå efter införandet av Apotti Antalet poliklinikbesök en månad efter införandet jämfört med motsvarande period föregående år Efter införandena var antalet poliklinikbesök 86 procent av antalet under motsvarande tidpunkter året innan. Målet uppnåddes inte
Personalen rekommenderar HUS som arbetsplats Frågan ”Rekommenderar du HUS som arbetsgivare” i HUS arbetsmiljöbarometer. Målet var att förbättra föregående års resultat med 5 procent. Andelen av de som rekommenderat HUS som arbetsgivare var 65 procent, målet var 70 procent Målet uppnåddes inte
Kundresponsen styr verksamheten I alla enheter vidtas en korrigerande åtgärd utgående från kundresponsen Mängden av kundrespons var 272 960 (mål 200 000), NPS-indexet var 71,8 (mål 70) och akutmottagningens NPS-index 48,7 (mål 50) Målet uppnåddes delvis
Forskningstillstånd som kräver en etisk bedömning behandlas snabbt Genomloppstiden för forskningstillståndet är mindre än 2 månader i 90 procent av fallen Beviljande av forskningstillstånd som kräver en etisk bedömning tog mindre än 2 månader i 95 procent av fallen Målet uppnåddes
Minskning i HUS miljöbelastning genom energibesparingar och en minskning i mängden blandavfall Avkastningen på energibesparingsåtgärder 1 procent, 2600 MWh, dvs. 200 000 euro per år Mängden blandavfall/patientbesök mindre än 1,2 kg. Realiserade energibesparingar totalt 1900 MWh/år Mängden blandavfall/patientbesök 1,17 kg När det gäller energibesparingar uppnåddes inte målet. Målet för en minskning i blandavfall uppnåddes.