Vi lanserade HUS nya strategi i början av 2020. Under 2020 stod våra värderingar i centrum för vårt strategiarbete.

HUS strategi definierar värderingar, strategiska mål samt visionen och löftet. Vår vision är att vara en föregångare inom hälsovården.

Våra strategiska huvudmål är:

  • Vi producerar den mätbart bästa vården och servicen till våra patienter.
  • Vi är den bästa arbetsplatsen för att lära, forska och utföra ett meningsfullt arbete.
  • Vi producerar hälsa på ett effektivt och genomslagskraftigt sätt.
  • Vi bär ansvar för det gemensamma bästa.
  • Vi genomför en kundorienterad digital förändring.

Vårt löfte är allt bättre vård, varje dag, för varje patient.

Våra värderingar:

  • Bemötande
  • Jämlikhet
  • Pionjärskap

Målet är att känna till värderingarna

Under 2020 stod våra värderingar i centrum för vårt strategiarbete. Vårt mål var att alla HUS-anställda ska känna till HUS värderingar och identifiera hur de är kopplade till det egna arbetet. ​

Vi bjöd in hela HUS personal att delta i den gemensamma värdediskussionen. Syftet var att ta reda på hur personalen upplever HUS värderingar i sitt eget arbete och hur värderingarna återspeglas i arbetet på hela HUS och på enhetsnivå.

Personalen hade möjlighet att komma med synpunkter, kommentera och diskutera värderingarna anonymt i nättjänsten. På så sätt fick personalen möjlighet att kommunicera med ledningen om förverkligandet av värderingarna och de tillhörande utmaningarna i vardagen.

Totalt 31 procent av HUS-anställda gav 35 000 röster och 14 200 kommentarer i värdedebatten. Utgående från svaren realiseras bemötande bäst av värderingarna, 76 procent av de tillfrågade ansåg att denna värdering realiserades i deras arbete. 61 procent av de tillfrågade upplevde att pionjärskap och 39 procent att jämlikhet uppnåddes i deras arbete. Alla värderingar ansågs personligen viktiga.

Resultaten av värdediskussionen behandlades i ledningsgrupperna och enheterna. Värderingarna och deras betydelse i vardagen var ett centralt ämne även i utvecklingsdiskussionerna 2020.

Vi utsåg värdeambassadörer i alla våra resultatenheter för att stödja värderingarnas synlighet och diskussionen om dem. Ambassadörerna fungerar också som kontaktpersoner mellan personalen och enhetsledningen samt den högsta ledningen och uppmuntrar till diskussion om värderingarna i sina egna enheter.