I byggprojekten framskrider vi i enlighet med vårt långsiktiga program för totalrenovering och nybyggnad av sjukhusbyggnader.

I investeringsprogrammet för 2020–2023 hade vi reserverat över 700 miljoner euro för sjukhusbyggen och totalrenovering. På grund av den offentliga ekonomins svåra situation är vi beredda på att se över investeringsplanerna för de närmaste åren så att de viktigaste byggprojekten när det gäller HUS strategi och kontinuitet i verksamheten kan genomföras oavsett.

Nybyggande och planering med fokus på Mejlans

Koncentrationen av verksamheten till Mejlans sjukhusområde och dess omedelbara närhet var synlig i våra bygginvesteringar. Av de stora byggprojekten var det viktigaste det redan påbörjade Brosjukhuset som kommer att slutföras 2022 och tas i bruk i början av 2023. Projektet har framskridit enligt tidsplanen och budgeten.

Dessutom var två nya sjukhus intill Mejlans sjukhusområde under planering 2020: Det gemensamma sjukhuset i Dal och Eksjukhuset.

Det gemensamma sjukhuset i Dal är ett psykiatriskt och somatiskt sjukhus som genomförs tillsammans med Helsingfors stad för gemensamt bruk och som ligger i Dals sjukhusområde som ägs av Helsingfors stad. Byggandet är planerat att genomföras i flera etapper, varav den första är den nya byggnaden för psykiatriska vårdavdelningar som planeras stå klar 2026. Projektplanen godkändes i april 2020 och samtidigt inleddes förberedelser för att grunda ett fastighetsaktiebolag för det gemensamma sjukhuset. Det gemensamma sjukhuset ingår inte i HUS investeringsprogram, utan finansieras genom ett planerat fastighetsaktiebolag.

Eksjukhuset är en nybyggnad som ska stå klar 2024 mellan Mejlans sjukhusområde och nuvarande Hud- och allergisjukhuset och där vi främst kommer att placera specialiteter inom ögonsjukdomar. Genomförandeplanerna slutfördes 2020 och bygget av sjukhuset påbörjas 2021.

Under 2020 inledde vi även planeringen av ett betydande nybygge på Jorvs sjukhusområde. Till den nya vårdavdelningsbyggnaden placeras Jorvs sjukhus samtliga vårdavdelningar, förlossningsverksamheten och största delen av lokalerna för bilddiagnostiken.

Långsiktiga handlingsplaner för byggande

Under 2020 färdigställdes våra långsiktiga planer för lokaler samt handlingsplaner för Mejlans och Pejas sjukhusområden. I planerna ingick byggspecifika totalrenoverings- och nybyggnadsbehov samt åtgärdsförslag för de följande 10–15 åren. En motsvarande plan kommer att färdigställas för Borgå sjukhusområde 2021. Även på Jorv och Hyvinge sjukhusområden pågår omfattande totalrenoverings- och moderniseringsprogram, med vilka vi förbereder oss inför en modernisering och utbyggnad av byggnadsbeståndet.

De flesta av våra stora renoveringsprojekt pågick i Mejlans sjukhusområde. Det projekt som kommit längst var totalrenoveringen av Parksjukhuset, dvs. tidigare Barnkliniken, till ett sjukhus för vuxenkirurgi. Projektets första etapp slutförs 2021. Utöver dessa påbörjade vi den stegvisa totalrenoveringen av den låga delen av Kliniken för cancersjukdomar. Vi slutförde projektplanen för totalrenoveringen av A-delen av Kvinnokliniken och vår fullmäktige godkände planen i slutet av 2020.

Allt effektivare och miljömässigt ansvarsfullt byggande

Vårt dotterbolag HUS Fastigheter har tillsammans med HUS Lokalcentral och HUS Miljöcentral utvecklat bättre arbetssätt för byggande och våra byggnader.

I projektstyrningen av byggprojekten vidareutvecklade vi den så kallade samverkande projektledningsmodellen, där samarbetet med beställaren, entreprenören och planerarna är ännu intensivare. Denna modell säkerställer bland annat ett bättre informationsflöde mellan de berörda parterna, samtidigt som den förbättrar förutsägbarheten i hela projektet.

Vi har strävat efter kostnadseffektivitet och kvalitetsförbättring genom bland annat systematisk kunskapsledning och digitalisering. Under 2020 fick vi internationellt erkännande när vårt Brosjukhus-projekt valdes till världens mest imponerande datamodellbaserade offentliga byggprojekt i tävlingen Tekla Global BIM Awards.

Vi tar också allt större hänsyn till livscykeleffekterna i våra fastigheter. I takt med att till exempel byggtekniker och arbetssätten utvecklas har vi uppdaterat våra viktigaste riktlinjer för beaktande av miljö- och energifrågor inom byggandet. Därutöver kartlägger vi systematiskt tillsammans med planerarna möjligheter till energibesparingar i ny- och ombyggnadsprojekt i olika storlekar samt vid underhåll och renovering av byggnader.

För att främja vårt mål på koldioxidneutralitet började vi utforska sätt och utveckla en modell för koldioxidsnålt byggande.