Patientens möjlighet att använda sitt eget språk har en stor betydelse för upplevelsen av den givna vården. På HUS strävar vi efter att erbjuda våra patienter specialiserad sjukvård på patientens eget språk, svenska eller finska. Vårt tvåspråkighetsprogram stöder detta mål.

HUS var en pionjär redan år 2007 då ett helt nytt språkprogram togs i bruk. Under år 2018 inledde vi arbetet med en större revidering av språkprogrammet för att svara mot HUS nya strategi samt förändringarna både i omvärlden och i HUS som organisation. Arbetet utmynnade i ett tvåspråkighetsprogram, som bygger på HUS värderingar – bemötande, pionjärskap och jämlikhet. Efter en omfattande intern och extern remissrunda våren 2020 kunde tvåspråkighetsprogrammet behandlas och godkännas av HUS styrelse i augusti 2020. 

Ett av programmets mål är att vara en föregångare inom hälso- och sjukvård också när det gäller tvåspråkighet. HUS löfte är allt bättre vård, varje dag, för varje patient. Bemötande utgör grunden för all verksamhet inom HUS. Ett gott bemötande förutsätter också beredskap till service på svenska och finska allt från den första kontakten med patienten till det att han eller hon lämnar HUS

”Patienternas upplevelse av vården avgörs i bemötandet. Vård som fåtts på det egna modersmålet, finska eller svenska, stöder vårt strategiska mål att erbjuda bästa möjliga mätbara vård och service för patienterna”, säger verkställande direktör Juha Tuominen, som är tvåspråkighetsprogrammets beskyddare.

Tvåspråkighetsprogrammet har byggts upp kring två huvudmålgrupper: patienterna som ska få vård och service på sitt eget språk, finska eller svenska, och personalen som ska tillhandahålla vården och servicen på dessa språk.

”Vårt mål är att patienten känner sig trygg att tala sitt eget språk, finska eller svenska i sina vårdkontakter”, säger Tuominen.

Tvåspråkighetsprogrammet innefattar också en detaljerad handlingsplan och gäller under HUS strategiperiod, åren 2020-2024.