En aktuell lägesbild, snabbt beslutsfattande och ett omfattande samarbete har varit hörnstenarna i vårt ledarskap under coronavirusepidemin. Under hela epidemin har HUS letts som en enda enhet.

Det första mötet om coronaviruset hölls den 26 februari. Beredskapsledningen sammanträdde den 2 mars och pandemisamordningsgruppens verksamhet inleddes den 5 mars. Inledningsvis sammanträdde pandemisamordningsgruppen, som består av ledare och experter från resultatområdena, sjukvårdsområdena och HUCS sjukvårdsområde, varje vardag. Epidemin påverkade alla funktioner på HUS och det var därför nödvändigt att samordningsgruppen med bred bas sammanträdde aktivt för att uppdatera lägesbilden och diskutera nödvändiga beslut. Viktigt för lägesrapporten var även lägesbilden från specialupptagningsområdet för Helsingfors universitetscentralsjukhus (HUCS-specialupptagningsområde) som sammanträdde på vardagsmorgnarna och gick igenom kommunernas och specialupptagningsområdets situation.

I och med att situationen planade ut sammanträdde pandemisamordningsgruppen mera sällan och en mindre grupp, pandemisamordningsgruppens arbetsutskott, inledde sitt arbete vid sidan av pandemisamordningsgruppen. Under året sammanträdde pandemisamordningsgruppen 59 gånger och arbetsutskottet 98 gånger.

Genom pandemisamordningsgruppen har HUS letts som en enda organisation. I den regelbundet uppdaterade eskaleringsplanen definieras vårdenheter för olika antal coronaviruspatienter. Syftet har också varit att säkerställa vården av andra än coronaviruspatienter.

Historiskt beslut om full beredskap

För första gången i sin historia gick HUS över till full beredskap genom verkställande direktörens beslut den 19 mars. I enlighet med våra anvisningar för beredskap övergår vi till full beredskap när samhället förbereder sig för att agera i en allvarlig störning eller i undantagsförhållanden enligt beredskapslagen.

Efter att epidemin avtagit sänktes beredskapsnivån den 29 maj till höjd beredskap. Vi gick tillbaka till full beredskap den 23 november på grund av den ökade mängden coronavirussmittor och coronaviruspatienter. Verkställande direktören delegerar ledningsansvaret för epidemin till chefsöverläkaren och ansvaret för organiseringen av sjukhuskapaciteten och omlokaliseringen av personal till medicinalchefen.

Nationellt och regionalt samarbete

Under hela epidemin har vi haft ett nära samarbete med olika parter. Under vårt ledarskap har sammanträden ordnats med följande:

 • Sjukvårdsdistrikten på HUCS-specialupptagningsområde
 • Kommunerna i Nyland och företrädare för den privata sektorn. I september omvandlades denna arbetsgrupp till en regional samordningsgrupp som förutsätts av social- och hälsovårdsministeriet och vars uppgift var att samordna det regionala myndighetssamarbetet.
 • Samordningsgrupp för gränstestning på HUCS-specialupptagningsområde
 • Nationella samordningsgruppen för materiell beredskap
 • Enheter för smittsamma sjukdomar i kommunerna på HUS område

Dessutom har HUS deltagit i:

 • sammanträden med Social- och hälsovårdsministeriets, Institutet för hälsa och välfärds (THL) och universitetssjukhusens chefsöverläkare
 • nationella samordningsgruppen för intensivvård
 • nationella samarbetsgruppen för hälsosäkerhet vid gränsövergångsställena
 • coronasamordningsgruppen för kommunerna i huvudstadsregionen
 • Covid-pandemi- och modelleringsgruppen
 • THL:s och sjukvårdsdistriktens samarbetsgrupp
 • Beredskapskommittén för regionförvaltningsverket i Södra Finland
 • Social- och hälsovårdsministeriets delegation för smittsamma sjukdomar
 • Social- och hälsovårdsministeriets delegation för undantagsförhållanden