År 2020 präglades av den globala coronavirusepidemin och vi hade en nyckelroll i framkanten av vården. Epidemin påverkade hela året, men vi bromsade aldrig upp all annan verksamhet.

Användningen av patient- och klientdatasystemet Apotti utökades till att omfatta alla HUS sjukhus hösten 2020. Innan epidemin började användes Apotti i ungefär hälften av HUS sjukhus. Det var det mest omfattande projektet i vår historia i anslutning till verksamhetsreformen. Samtidigt tog vi i bruk en e-tjänst för kunder, Maisa

För serviceverksamheten inom sjukvården var året mycket exceptionellt då efterfrågan på våra tjänster, antalet elektiva remisser och akutmottagningsbesök minskade. På grund av coronavirusepidemin strävade vi efter att utföra en så stor andel som möjligt av den elektiva verksamheten som distansmottagningar, vilket återspeglades i en kraftig ökning i användningen av elektroniska tjänster. Sammantaget påskyndade epidemin vårt viktiga strategiska mål för digital förändring, som gick framåt snabbare än väntat. 

Under verksamhetsåret vårdade vi nästan 700 000 patienter. Ungefär var tredje invånare i medlemskommunerna anlitade våra specialiserade sjukvårdstjänster. 

Epidemin hade en betydande inverkan även på vår ekonomi. Underskottet enligt den ursprungliga budgeten var 40 miljoner euro år 2020 på grund av engångskostnaderna för införandet av Apotti. Det slutliga underskottet var dock större på grund av merkostnaderna i samband med hanteringen av coronavirusepidemin, som inte täcktes av det erhållna statsunderstödet. Underskottet hanteras med en avgift som uppbärs av medlemskommunerna. Således fick räkenskapsåret ett nollresultat.

Vi utför nationell och internationell forskning på toppnivå med Helsingfors universitet. Även under 2020 arbetade över 1 000 läkare under specialisering hos oss och mer än 800 studerande för grundexamen praktiserade på HUS sjukhus. Under året påbörjades ca 60 coronavirusstudier och samtidigt påskyndade vi processen med att få ett forskningstillstånd genom att förenkla forskningsstarten. 

2020 var det första året för vår nya strategi. Under detta exceptionella år började vi genomföra de mål som överenskommits i strategin och fokuserade på att synliggöra våra värderingar; bemötande, pionjärskap och jämlikhet.

Ett fokusområde i vår strategi är ansvar och efterlevnad av hållbar utveckling i all vår verksamhet. Vårt mål är att HUS ska vara koldioxidneutralt före år 2030. Våren 2020 tog vi ett viktigt steg mot koldioxidneutralitet genom att skaffa ursprungsgarantier för förnybar, koldioxidfri elenergi för vår elförbrukning. 

Välkommen att läsa om HUS år 2020!