Mål 1: Varje HUS-anställd är medveten om det egna arbetets miljöpåverkan och möjligheterna att påverka dem
Åtgärd Genomförande
Vi utbildar 80 nya miljöansvariga år 2020 Förverkligades endast delvis på grund av coronavirusepidemin. 52 miljöansvariga utbildades.

25 miljöansvariga går en repetitionsutbildning årligen Förverkligades endast delvis på grund av coronavirusepidemin. 9 miljöansvariga deltog i repetitionsutbildningar.

Riktad avfallshanteringsutbildning till olika yrkesgrupper Uppnåddes delvis. Två riktade avfallshanteringsutbildningar anordnades med totalt 16 deltagare från en yrkesgrupp.

Information om miljöfrågor ges till alla HUS-anställda minst 10 gånger om året: till exempel (1) Miljöberättelse 1 gång/år (2) Miljömeddelande 4 ggr/år (3) Miljökvarten 3 ggr/år (4) 3 artiklar och 6 tips i tidningen Husari Information om miljöfrågor gavs till alla HUS-anställda 10 gånger under 2020
1. Ja
2. Två miljömeddelanden har producerats, varav den senaste var ett dubbelnummer.
3. 1 miljökvart under 2020
4. 3 artiklar och 5 tips i tidningen Husari

Mål: 2. Miljöledningspraxis utvecklas
Åtgärd Genomförande
HUS klimatplan utarbetas Uppnåddes inte. Beredningsarbetet påbörjades sommaren 2020 och kommer att genomföras under 2021.

HUS miljöpolicy uppdateras Uppnåddes. Nya miljöpolicyn godkändes av HUS styrelse 14.12.2020.

Följande femåriga miljöprogram 2021–2025 förbereds Uppnåddes. Det nya miljöprogrammet för 2021–2024 godkändes av HUS styrelse 14.12.2020.

Utvecklingen av JCI-kvalitetssystemet tar hänsyn till HUS miljöansvar och miljöledningsprocesser Uppnåddes eftersom vi observerade att JCI-systemet inte kräver att ansvars- och miljöledningsprocessen registreras separat.

HUS verksamhetsrutiner enligt punkten Farligt material i JCI/FMS-5 Uppnåddes. JCI-verksamhetsprincipen för farligt avfall och kemikalier har utvecklats enligt JCI-systemet.

Miljöfrågor lyfts fram i den externa kommunikationen fyra gånger om året Uppnåddes.

Bokföring och presentation av miljöfrågor i HUS bokslut utvecklas enligt Kommunförbundets allmänna anvisningar Uppnåddes, eftersom vi utredde att det nuvarande bokföringssättet är tillräckligt.

Uppföljningsbehoven av utsläpp av avloppsvatten kartläggs före utgången av 2020 Uppnåddes. Uppföljningsbehoven av utsläpp av avloppsvatten har utretts.

Mål: 3. Uppkomsten av avfall förebyggs och vi satsar på återvinning samt återanvändning
Åtgärd Genomförande
Minskning i mängden blandavfall, till exempel (1) Inledande av insamling av sjukhusplast på sjukhus där den enligt utredningen får plats. (2) Förbättring av insamlingen av sjukhusplast i Mejlans. (3) Utveckling och uppgörande av markeringar för avfallskärl och sorteringsplatser. Uppnåddes. Den totala mängden blandavfall minskade med 4,3 % under 2020.
1–2) Insamlingen av sjukhusplast startade på Ohkola sjukhus och utökades på Mejlans sjukhusområde, köket på Kellokoski sjukhus samt Hyvinge sjukhus 3) Utvecklingen av markeringarna har påbörjats.

Mängden bioavfall minskas med 30 % från 2015 till 2020 Uppnåddes delvis. Under 2020 minskade mängden bioavfall med 16 % jämfört med 2015. Minskningen berodde delvis (35 %) på det nya insamlingssystemet för bioavfall som infördes på Mejlans näringscentral i maj. Uppskattat för hela året skulle det nya systemet ha minskat HUS bioavfall med 20 % jämfört med 2015.

Utvecklingen av processen för farligt avfall i Mejlans leder till kostnadsbesparingar på 10 % från 2015 till 2020 Utvärderingen av utfallet är ännu på hälft vid årsberättelsens publiceringstidpunkt. Den nya insamlingsprocessen för läkemedelsavfall infördes i Mejlans i februari 2020. Den beräknade kostnadsbesparingen kommer att vara klar våren 2021.
Uppföljningssystemet HUSKEY: (1) Systemet utökas till uppföljning av mängden plastavfall. (2) Systemet utökas för att omfatta även enheter utanför HUS som är verksamma i HUS lokaler. Uppnåddes. 1. Uppföljningen av plastavfall genom HUSKEY-systemet inleddes i februari 2020; 2. HUSKEY-systemet utökades till att omfatta största delen av enheter utanför HUS som är verksamma i HUS lokaler.

Mål 4: HUS fortsätter energieffektivitetsarbetet genom ett nytt kommunalt energieffektivitetsavtal
Åtgärd Genomförande
Genom energisparåtgärderna enligt investeringsprogrammet uppnås före utgången av 2025 en besparing på 7,5 % i energiförbrukningen jämfört med 2015. Besparingsmålet för år 2020 är 2 601 MWh. Dessutom kommer en prognos- och resultatuppföljning av besparingsåtgärder att införas. Uppnåddes delvis. År 2020 uppnåddes besparingar på ca 1 900 MWh. Ackumuleringen under åren 2017–2020 på ca 11 300 MWh överstiger årsgenomsnittet på 2 601 MWh med ca 8 % och energieffektivitetsavtalets delmål på 10 404 MWh för 2020. Uppföljningen av besparingsåtgärderna och deras prognoser infördes 2020.

Förankring av praxis enligt projektet för styrning och rapportering av besparingsåtgärder. Uppnåddes delvis, eftersom all praxis inte ännu förankrats i verksamheten. Uppföljningsmodellen för besparingsåtgärder och deras prognoser infördes 2020 och beräkningsrundan genomfördes under hösten 2020. Under 2021 kommer fler beräkningsrundor att utföras. Datainsamlingspraxis för bygg- och totalrenoveringsprojekt samt reparations- och modifieringsprojekt kommer att genomföras senare.

Mål 5: Ansvarsfullhet beaktas allt bättre i HUS upphandlingsverksamhet
Åtgärd Genomförande
Öka medvetenheten om ansvarsfull upphandling hos HUS upphandlingsexperter Uppnåddes. I augusti 2020 gick alla HUS Logistiks upphandlingsexperter en utbildning i ansvarsfull upphandling. Tillsammans med Keino och övriga sjukvårdsdistrikt utarbetades en guide för ansvarsfull upphandling som blev klar i januari 2020. Guiden finns i HUS Intranäts upphandlingsbank och är tillgänglig för alla.

Ansvarsfrågor identifieras och åtgärder inom ansvarsfull upphandling prioriteras inom upphandling för olika produktkategorier Uppnåddes. En kategoristrategi har genomförts i fem upphandlingskategorier. Strategin belyser de relevanta ansvarsmålen för kategorin i fråga. Kategorin säkerställer att ansvarsfullhet särskilt beaktats vid dessa upphandlingar.

Ansvarskriterier används i minst 50 % av konkurrensutsättningar Uppnåddes delvis. Dubbelt så många konkurrensutsättningar slutfördes 2020 än året innan. Dessutom påverkade coronaviruset genomförandet av konkurrensutsättningarna. Till följd av detta var procentandelen inte i linje med målen utan stannade på 26 %.

Ersättning av PVC-produkter med andra material Uppnåddes delvis. Målet med att minska PVC beaktas alltid när det är möjligt. Till exempel i vårdartiklar har andra plaster ersatt vissa PVC-produkter. Dessutom har användningen av PVC-baserade golvmaterial minskats i bygg- och reparationsprojekt.

Minska svinnet i anpassade färdigförpackningar Uppnåddes delvis. Utredningen av färdigförpackningar har inletts och åtgärder har planerats. Arbetet med att uppskatta svinnet fortsätter.

Mål 6: Fastigheternas miljöpåverkan beaktas under hela deras livscykel.
Åtgärd Genomförande
Förnyelse av parkeringspriser för att uppmuntra en minskning i användningen av privat bil Uppnåddes inte ännu. Utredningsarbetet fortsätter. Faktureringen planeras att baseras på användningen, inte på månadsbetalningar.

Miljövänliga transportalternativ för HUS personals och patienternas rörlighet främjas Uppnåddes.  Intranätplatsen för pendling publicerades och åtgärder inleddes i enlighet med Mejlans program för främjande av ansvarsfull och hållbar rörlighet. En regional plan för cykelparkeringen i Mejlans togs fram.

En färdplan utarbetas för att minska utsläppen av anestetika som förångas Uppnåddes delvis. En utredning har inletts över möjligheterna till tillvaratagande och användning av förångad anestetika.