Coronavirusepidemin minskade miljöutbildningen, men ökade behovet av avfallsrådgivning.

HUS Miljöcentral utbildar och anordnar miljöutbildning regelbundet för HUS anställda. Under 2020 utbildade vi 52 nya miljöansvariga till olika arbetsenheter. Miljöansvariga ingår i HUS viktiga interna miljönätverk. I utbildningen får de en övergripande förståelse för vår organisations miljöledning och beredskap att främja miljöfrågor i vardagen i den egna arbetsenheten.

Vi anordnade även repetitionsutbildningar för tidigare utbildade för att uppdatera deras kunskaper och kompetens. Dessutom höll vi några utbildnings- och informationstillfällen som var lokala eller gick djupare in på ett visst ämne, såsom info om läkemedelsavfall och utbildningar i kemikaliehantering. Under dessa utbildningar fick de anställda riktad miljöinformation, särskilt i förhållande till det egna arbetet.

På grund av coronavirusepidemin fick vi ställa in en stor del av de planerade utbildningarna under våren, inklusive det årliga HUS Miljöseminariet för hela personalen. I och med att användningen av elektroniska plattformar blev allt vanligare, startade vi under hösten utbildningar på nytt på distans. Inga studieresor ordnades under året.

Våra miljöansvarsgrupper ordnade några lokala utbildnings- och informationstillfällen om aktuella ämnen, bland annat läkemedelsavfall, läkemedelsrester och spillvattenrening.

Behovet av rådgivning ökade

Coronavirusepidemin ökade kraftigt behovet av avfallsrådgivning från vår Miljöcentral till HUS enheter. Samtidigt krävde utvecklingen av nya avfallsriktlinjer en omfattande utredning av bakgrundsuppgifter och ökat samordningsarbete bland avfallshanteringsaktörerna. HUS Miljöcentral, HUS Fastigheter Ab, HUS Logistiks varutransporter och HUS Asvias lokalvård förhandlade regelbundet om arrangemangen som undantagsförhållandena kräver till exempel på Kirurgiska sjukhuset.

I februari lade vi till beställningarna på läkemedelsavfallshantering och faktureringen i Mejlansområdet till uppföljningssystemet för specialavfall, HUSKEY. Införandet ökade behovet av rådgivningsarbete något. Vi uppdaterade också avfallsriktlinjerna för Mejlans till den nya verksamhetsmodellen och ordnade två informationsmöten på temat.

Fakturering av blandavfall baserat på avfallsmängden inleddes

I augusti startade vi på HUS en fakturering av blandavfall som baserar sig på antalet säckar av blandavfall som produceras av arbetsenheterna. Tidigare hade avfallshanteringen debiterats som en standardkostnad i enheternas lokalhyror. Vi informerade om faktureringsändringen i stor utsträckning och HUS Fastigheter uppdaterade också sitt HUSKEY-system för att göra det ännu mer kundvänligt.

Vårt mål är att uppmuntra enheter att minska mängden blandavfall och öka sorteringen och återvinningen. En del av våra miljöansvarsgrupper inspirerades att föra en kampanj om detta på sina egna områden.

Synlighet för miljöfrågor genom kommunikation

Kommunikation är ett centralt sätt att integrera miljö- och ansvarsfrågor i vardagen. Ett av målen för vårt miljöprogram är att få varje anställd att identifiera miljöverkningarna av sitt eget arbete och sina möjligheter att påverka dem.

Förutom utbildning och rådgivning synliggjorde vi miljöarbetet i flera kanaler genom nyheter, meddelanden, kampanjmaterial och inlägg på sociala medier. De viktigaste kanalerna för intern information var intranätet, Yammer, e-post och Teams-möten.

Under året har vi publicerat två Miljömeddelanden till vår personal, som innehöll ett omfattande paket med nyttiga miljöfrågor, anvisningar och tips för att till exempel minska och sortera avfall, kemikaliefrågor och energieffektivitet. Under den årliga energisparveckan fokuserade vi på energibesparande metoder i det dagliga arbetslivet och tillhandahöll informationsmaterial för miljöansvariga.

I varje nummer av vår organisationstidning Husari publicerade vi ett miljötips som de anställda kan genomföra i det dagliga arbetet. Tipsen handlade om att minska matsvinn och blandavfall, distansarbete, sortering av plastavfall samt energibesparingar relaterade till vattenförbrukning och belysning.

Ny intranätsajt för pendling

Temat för ansvarsfull rörlighet fortsatte också i år när vi lanserade en ny intranätsajt för färden till och från arbetet. Sajten ger omfattande information till personalen om olika transportsätt och frågor kring motion på HUS område.

Samtidigt uppmuntrar informationspaketet med länkar, som fokuserar på resor till och från arbetet, till ansvarsfulla val, bland annat genom förnyade cykelparkeringskartor för sjukhusområdena. Vi samlade också in information om planeringen av färdsätt, miljö- och hälsoeffekterna av färdmedel samt pendlingsförmåner.

HRT och det nationella projektet Fiksusti töihin beviljade oss erkännandet som föregångare inom pendling 2020 (Työmatkaliikkumisen edelläkulkija) för vårt långsiktiga arbete och föredömliga sätt att främja vår personals välbefinnande samt ansvarsfull pendling och arbetsresor.

Kampanjer bidrog till val i vardagen

I den ekologiska ATEK-miljöansvarsgruppens kampanj ”Kasta inte bort i onödan!” (”Älä heitä hukkaan!”) uppmärksammade vi ansvarsfull verksamhet i det dagliga patientarbetet. Vi signalerade behovet av att minska materialsvinnet och samtidigt minska kostnadstillväxten samt uppmanade till prismedvetenhet, övervägande när man tar fram tillbehör samt till att välja de mest ekologiska och kostnadseffektiva produkterna alltid när det är möjligt.

Tillsammans lyfte vår kampanj fram vikten av planering och kommunikation för att främja olika teman samt påminde oss om att välja återvinningsbara produkter snarare än engångsprodukter.

Insats för att minska matsvinnet

Vår ansvarsgrupp på HUS Asvia publicerade Asvias ansvarsnyheter fyra gånger under året. I nyheterna rapporterade vi om projektet för att minska matsvinnet och om de uppgifter som samlats in under projektet för planering av fortsatta åtgärder. Vi följde också coronatidens inverkan på svinnet.

Vi lyfte fram ansvarsfulla val i patient- och personalmåltider och publicerade en årsklocka och tips för praktiskt arbete till stöd för de miljöansvariga, samt en arbetsbeskrivning för miljöansvariga på Asvia. Vi förde en kampanj under höstens matsvinnsvecka på HUS personalrestauranger.