År 2020 var det sista året i HUS femåriga miljöprogramperiod.  Under perioden främjade vi miljöarbete på många fronter och tog ett betydande steg mot koldioxidneutralitet.

Sedan 2016 har antalet miljöutbildade hos oss ökat, vi har utvecklat och ökat materialåtervinningen och energieffektiviteten samt inlett stödåtgärder för främjade av ansvarsfull pendling för vår personal. Utöver det har miljökonsekvenserna av vår verksamhet utretts på många andra delområden.

Vårt miljöarbete fortsätter under följande miljöprogramperiod där vi i synnerhet kommer att fokusera på att fastställa och inleda åtgärder som vårt mål om koldioxidneutralitet förutsätter.

I slutet av miljöprogramperioden för 2016–2020 hade vi uppnått förbättringar på följande sex delområden.

1. Utbildning och kompetens
I allt fler av våra arbetsenheter ingår en ny miljöansvarig som gått HUS miljöutbildning eller en mera erfaren miljöansvarig som gått en repetitionsutbildning. Vi inkluderade miljöaspekter även i introduktionspaketet för chefer. Förutom utbildningssatsningar började vi kommunicera om miljöfrågor och dela miljöexpertis och -tips oftare i HUS interna kanaler.

2. Miljöledning
Vi förnyade vårt miljöledningssystem och arbetsdokumentationen för att betjäna utvecklingen av miljöfrågor på HUS bättre.

Vi deltog i forskningsprojektet EPIC, som utredde sjukvårdens skadliga kemikalie- och läkemedelsrelaterade utsläpp till avloppsvattnet. Baserat på de forskningsdata som tagits fram strävar vi efter att styra vår verksamhet till att minska miljöbelastningen även när det gäller våra avloppsutsläpp.

3. Återvinning
Vi minskade produktionen av avfall och förbättrade återvinningen av material genom ett antal åtgärder. För att återvinna plast har vi lagt till sorteringsställen och insamlingsutrustning samt framför allt ökat informationen om plastsortering. Vi kunde ordna insamling av livsmedelsplast i nästan alla våra sjukhusområden. Vi startade även insamlingen av sjukhusplast och arbetar för att utöka den ytterligare.

Förutom återvinning satsade vi på en minskning i avfallsmängden. Vi kunde framför allt minska mängden blandavfall, papper och bioavfall. Under programperioden minskade vår totala årliga avfallsvolym med mer än tre procent.

I digitaliseringen av den interna avfallshanteringen på sjukhusen tog vi ett stort språng framåt när vi införde HUSKEY-systemet för avfallsuppföljning år 2016.

4. Energibesparing
Under 2017–2020 uppnådde vi vårt energieffektivitetsmål bland annat med hjälp av energieffektiviteten i våra nya sjukhusbyggnader och ombyggnader av fastigheter som förbättrar energieffektiviteten. Vi förnyade riktlinjerna för säkerställande av energieffektivitet i HUS byggprojekt. Vi införde solcellskraftverk och geoenergifält på Logistikcentralen och Lojo sjukhus.

5. Upphandling
Beaktande av miljöaspekter i upphandlingen framskred under miljöprogramperioden. Vi avstod bland annat från flera PVC-plastprodukter som innehåller skadligt klor, eftersom vi i allt högre grad betonade ekologiska hållbarhetsaspekter vid upphandling. Under 2018 förnyade vi miljöbilagan till HUS upphandlingsanvisning, som vi i slutet av perioden tillsammans med andra sjukvårdsdistrikt utvidgade till en gemensam guide för ansvarsfull upphandling.

6. Fastigheternas miljöpåverkan
Vi uppdaterade våra viktigaste instruktioner så att miljö- och energifrågor kan beaktas mer systematiskt i byggandet. I och med utvecklingen av olika byggtekniker och arbetssätt kommer vi att uppdatera instruktionerna även under de kommande åren.

Vårt nya miljöprogram 2021–2024 blev klart

I slutet av 2020 tog vi fram ett nytt miljöprogram för 2021–2024 och uppdaterade samtidigt HUS miljöpolicy. Den nya fyraårsperioden ligger nu i linje med HUS strategi och följer dess riktlinjer.

Målen för det nya miljöprogrammet påverkas centralt av vårt ambitiösa strategiska mål att vara koldioxidneutralt 2030. En annan viktig prioritering är en effektivare användning av material. Många av målen i det nya miljöprogrammet är en fortsättning på vårt tidigare miljöarbete.