2020 var det sista året i HUS femåriga miljöprogramperiod 2016–2020.

Under miljöprogramperioden främjade vi HUS miljöarbete på många fronter. Vi utvecklade bland annat upphandlingsansvaret, byggmiljöfrågor och energieffektivitet, ökade användningen av jord- och solenergi samt effektiviserade planeringen och styrningen av avfallshanteringen genom nya uppföljningsmetoder.

Vårt mål för en minskning i blandavfallet för hela femårsperioden uppnåddes, liksom delmålet i energieffektivitetsavtalet i slutet av 2020. Reformen av miljökommunikationen och miljöutbildningen i början av perioden återspeglades i ett ivrigt deltagande från personalen.

Mot koldioxidneutralitet 2030

Våren 2020 tog vi ett viktigt steg mot koldioxidneutralitet genom att skaffa ursprungsgarantier för förnybar, koldioxidfri elenergi för vår elförbrukning. Det strategiska målet är att uppnå koldioxidneutralitet före 2030. För att främja detta mål inledde vi förberedelser för att ta fram en klimatplan för HUS koldioxidavtryck. Planerna blir klara 2021 och kommer att ligga till grund för vårt klimatarbete.

Under 2020 lanserade vi en ny omfattande intranätsajt för ansvarsfulla sätt att ta sig till och från arbetet. Vi genomförde också åtgärder under hela året inom vårt program för smart motion som slutfördes i slutet av 2019 och vi kommer att fortsätta arbetet under de kommande åren. Det långsiktiga målet är att öka cykling, promenader och användningen av kollektivtrafiken.

HRT och det nationella projektet Fiksusti töihin beviljade oss erkännandet som föregångare inom pendling 2020 (Työmatkaliikkumisen edelläkulkija) för vårt långsiktiga arbete i att främja vår personals välbefinnande samt ansvarsfull pendling och arbetsresor.

Avfallshanteringssystemet utvidgades i Mejlans

Med hjälp av avfallshanteringssystemet HUSKEY inledde vi i februari 2020 ny praxis för beställning och uppföljning av läkemedelsavfall på Mejlans sjukhusområde. Genom samma system startade vi i augusti också faktureringen av blandavfall, baserat på antalet säckar med blandavfall som produceras av enheterna. Hanteringen av blandavfall ingick tidigare som en standardkostnad i HUS interna lokalhyror, nu ersattes den av kvantitetsbaserad fakturering.

Målet med förändringen är att uppmuntra våra enheter att minska mängden av blandavfall och öka sorteringen och återvinningen. Avfallsmängden i den egna enheten kan följas upp i HUSKEY-systemet.

Mängden blandavfall minskade trots ökad användning av skyddsutrustning

Coronavirusepidemin hade en stor inverkan på vår avfallshantering. I genomsnitt fördubblade den ökade användningen av skyddsutrustning mängden blandavfall på de avdelningar där coronaviruspatienter vårdas. På grund av epidemin tog vi fram nya riktlinjer för sortering och säker behandling av avfall på HUS och gav avfallsrådgivning till våra enheter. Samtidigt finslipade vi avfallshanteringskedjorna med olika parter, bland annat i fråga om praxis, förpackning, uppsamlingskärl, tidtabeller och rutter.

Genom det goda samarbetet lyckades vi få avfallshanteringen att fungera väl även under undantagsförhållanden. Den totala mängden blandavfall på HUS ökade dock inte på grund av epidemin, utan mängden minskade med cirka 150 ton från året innan. Den största orsaken till minskningen var det mindre patientantalet och faktureringen av blandavfall baserat på enheternas avfallsmängd. Även mängden papper och bioavfall minskade. Tack vare aktiv sortering ökade mängden insamlad plast med 18 ton från året innan.

I anslutning till HUS kvalitetssystem JCI utarbetade vi verksamhetsprinciper för användning av farligt avfall och kemikalier. Material och ärenden i anslutning till ämnet kunde nu för första gången registreras som en enda helhet. Under hösten uppdaterade vi HUS miljöpolicy och utarbetade ett nytt miljöprogram för 2021–2024. Den nya fyraårsperioden ligger nu i linje med HUS strategi och följer dess riktlinjer. Vår styrelse godkände det nya miljöprogrammet i december 2020.