Under 2020 minskade Logistikcentralens förbrukning av köpt el och mängden blandavfall minskade jämfört med året innan.

HUS miljöpolicy samordnas på HUS Miljöcentral. På HUS Logistik förverkligar vi målen för HUS miljöansvar via vår ansvarsgrupp. Vårt miljöansvarsarbete styrs av HUS miljöpolicy, HUS miljöprogram och HUS upphandlingsstrategi.

Minskning av energiförbrukning och utsläpp

Cirka 12 procent av HUS Logistikcentrals energibehov täcktes med solenergi under 2020

HUS Logistikcentrals byggnad har energieffektivitetsklass A och dess kalkylmässiga totala energiförbrukning är årligen ca 74 kWh/m2. Byggnadens uppvärmningssystem är jordvärme. För belysning och utrustning köptes 458 MWh el från Vanda energi år 2020, vilket var 5,5 procent mindre än året innan. Därmed minskade förbrukningen av köpt el för andra året i rad, trots att verksamheten och antalet anställda ökade. Resultatet för 2020 påverkades av den egna solenergiproduktionen, som genererade 54,4 MWh el. Med andra ord täcktes cirka 12 procent av HUS Logistikcentrals energibehov med solenergi under 2020. Mängden är något högre än beräknat vid planeringen av panelinstallationerna (uppskattningen var 50 MWh per år). Solenergi används bland annat för att driva jordvärme- och avkylningssystemet i byggnaden samt för belysningen.

Logistikcentralens elförbrukning

Tid Förbrukning [kWh] 1/2019 – 12/2019 [kWh] Förändring [%]
1/2020 50 928,10 60 065,80 -15,21 %
2/2020 47 934,70 44 739,80 7,14 %
3/2020 49 535,10 42 726,30 15,94 %
4/2020 39 851,20 36 159,60 10,21 %
5/2020 29 827,70 34 785,20 -14,25 %
6/2020 20 967,70 27 296,00 -23,18 %
7/2020 23 963,60 29 445,80 -18,62 %
8/2020 24 599,10 29 928,00 -17,81 %
9/2020 31 333,20 34 427,90 -8,99 %
10/2020 41 555,70 44 657,70 -6,95 %
11/2020 45 890,00 48 620,30 -5,62 %
12/2020 52 122,40 52 211,00 -0,17 %
Totalt 458 508,50 485 063,40 -5,47 %

Solenergi

Förbrukning av köpt el 458 508,50 kWh detta är lägre än 2019 på grund av egen produktion
Egen solenergiproduktion 54 430,51 kWh
Totalförbrukning

512 939,01 kWh

Minskning av avfallsmängden

Plastinsamlingen blev effektivare och dubbelt så mycket plast samlades in jämfört med 2019.

År 2020 uppgick HUS Logistiks totala avfallsmängd till ca 62 ton, varav blandavfallets andel var ca 33 procent. Ännu år 2018 var blandavfallets andel över 50 procent. I proportion hade vi år aningen mera blandavfall jämfört med året innan, men mängden var betydligt mindre än 2018 och 2017. År 2019 inleddes insamlingen av plastavfall både i Logistikcentralens lagerlokal och personalens pausrum. År 2020 genererades 8,6 ton plastavfall, vilket är dubbelt mer än 2019. Det i sig bidrar till att minska mängden genererat blandavfall. Insamlingen av papper, papp och bioavfall effektiverades också under året, vilket därmed minskade andelen blandavfall.

Typ av avfall (ton) 2020 2019 2018 2017
blandavfall 21 17,9 21,9 21,3
plast 8,6 4,2
papp 23,5 17,7 14,08 13,2
papper 4,6 4,7 4,1 6
dataskyddsmaterial 0,6 0,6 0,07
bioavfall 1,3 2,5 2,6 2,5
spillolja 0 7,3
fast oljeavfall 0 0,2
brunns- och avloppsavfall 3 1,5
kemikalier 0 0,7
övriga 0,32 0,9
TOTALT 62,6 57,6 43 44

Textuttag: Plastinsamlingen blev effektivare och dubbelt så mycket plast samlades in jämfört med 2019.