Under 2020 fortsatte vi att fördjupa de samarbetsnätverk som skapades året innan och skapade även nya partnerskap.

Kunskapscentrumet Keino är en viktig plattform och vi har tillsammans med övriga sjukvårdsdistrikt samarbetat med Keinos utvecklargrupper för att främja ansvar i upphandlingar. Via Keino har vi också arrangerat olika temadiskussioner om produktgrupper både mellan de upphandlande enheterna och tillsammans med leverantörer. En annan viktig partner, Sailab Medtech Finland, har också deltagit i dessa diskussioner. Dessutom fortsatte dialogen med Finnwatch och projektliknande samarbete planeras även i fortsättningen.

Samarbetsavtalet som ingicks 2019 med den gemensamma upphandlingsenheten för sjukvårdsdistrikten i Norge (Sjukhusinköpp) och med den nationella upphandlingsenheten i Sverige har varit resultatrikt. Vår grupp sammanträder med ca två månaders mellanrum för att dela erfarenheter på nordisk nivå. Under 2020 inkluderades temagrupperna i den nationella upphandlingsstrategin som en ny intressentnivå och vi deltog i deras arbete när det gäller socialt och ekologiskt ansvar.

Ansvar är en viktig värdering för intressentgrupperna

Ett öppet samarbete med intressentgrupper och dess utveckling är mycket viktigt för oss. Vårt ansvarsprogram har planerats i en nära dialog med våra interna kunder, avtalsleverantörer och organisationer verksamma inom företagsansvar.

Som intressentgrupper har vi identifierat de som påverkas av HUS Logistiks verksamhet och som påverkar HUS Logistik.

Baserat på vår intressentundersökning som genomfördes under 2019 anser såväl vår personal, våra kunder som leverantörer att ansvarsfullhet är en viktig värdering och vi fick uppmuntrande respons på vårt ansvarsarbete. I alla grupper ansågs att de viktigaste ansvarsteman i vår verksamhet är ansvar som arbetsgivare samt tillverkningsförhållanden i riskländer som respekterar mänskliga rättigheter och de grundläggande rättigheterna i arbetslivet.

Kontinuerlig utveckling av verksamheten

Våra kunder omfattar förutom HUS verksamhetsområden HUS specialupptagningsområden samt kommunerna i HUS område. Alla dessa har egna strategiska mål och vi har en viktig roll i uppnåendet av målen. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla vår verksamhet för att nå dessa mål så väl som möjligt och för att kunna gå vidare systematiskt och effektivt tillsammans med våra intressentgrupper. Nätverkande och samarbete med intressentgrupper är viktiga sätt att upprätthålla vår kompetens och förståelse för våra kunders målsättningar och vi är därför nära involverade till exempel i samarbetsnätverket för upphandlande enheter i huvudstadsregionen.

Intressentgrupper i anknytning till ansvar

Intressentgrupp Samarbetsformer
Avtalsleverantörer Marknadsdialog, utvecklingsmöten, leverantörs- och avtalssamarbete
HUS-kunder Expertpaneler, samarbetsmöten, Ekologiska ATeK-arbetsgruppen, HUS nätverk för ansvarsfull upphandling, kundpaneler
Kommunala kunder Expertpaneler, samarbetsmöten
Kunder på specialupptagningsområden Expertpaneler, samarbetsmöten
Övriga sjukvårdsdistrikt Samarbetsmöten, utvecklargrupp
Keino-nätverket Utvecklargrupper
Sailab – Medtech Finland ry Nätverk, leverantörssamarbete, utveckling
Finnwatch rf Utveckling, projektsamarbete
IWFEPP Internationella nätverket för ansvarsfull offentlig upphandling
LOGY Samarbetsmöten