Rapporteringsbeskrivning

Ansvarsrapporten som beskriver året 2020 för HUS Logistik är organisationens tredje företagsansvarsrapport som uppgjorts i enlighet med GRI-standarderna. Det är fråga om en rapport på begränsad (core) nivå. Rapporten publiceras årligen i samband med HUS årsrapportering. Information om rapporten ges i kommunikationen till intressentgrupper, bland annat i personal- och kundbreven.

Omfattning

Ansvarsrapporten innehåller centrala indikatorer för HUS Logistiks sociala ansvar (miljöpåverkan, social och ekonomisk påverkan) under perioden 1.1.2020–31.12.2020. Indikatorerna beskriver HUS Logistiks egen verksamhet i logistikcentralen i Vanda, transporterna som avgår därifrån samt upphandlingar som konkurrensutsatts av HUS Logistik. Motsvarande indikatorer som beskriver hela HUS verksamhet finns bland annat i HUS miljörapport som publiceras årligen.

När det gäller miljöansvar täcker vår rapport påverkan via upphandlingar (miljökriterier vid upphandling) samt energiförbrukningen, utsläppen och avfallet som uppkommer genom verksamheten på logistikcentralen i Vanda. Ursprungsdata för uppföljningen av energiförbrukningen och avfall har fåtts från HUS Fastigheter Ab som ansvarar för fastigheten samt från HUS Miljöcentral.

När det gäller socialt ansvar rapporterar vi alla nyckelindikatorer som gäller personalen samt upphandlingens effekter på mänskliga rättigheter (kriterierna för socialt ansvar vid upphandling). Personalsiffrorna begränsas till HUS Logistiks egen verksamhet och personal.

Verifiering

Vår ansvarsrapport har inte verifierats av en oberoende tredje part.