Coronavirusepidemin återspeglades starkt i verksamheten, särskilt vid upphandling av skyddsutrustning. Ansvarsarbetet gick framåt trots det exceptionella året.

I januari 2020 publicerades sjukvårdsdistriktens guide för ansvarsfull upphandling. Guiden är producerad av utvecklingsgruppen för gemensam ansvarsfull upphandling som grundats på initiativ av HUS Logistik. Med hjälp av guiden strävar vi efter att ansvarsmålen och -kriterierna inom upphandlingen ska vara så enhetliga som möjligt i sjukvårdsdistrikten.

Vi publicerade vår andra ansvarsrapport enligt GRI-standarden på våren 2020.

Coronavirusets effekter

År 2020 präglades starkt av den globala coronavirusepidemin, som också hade stor påverkan på HUS Logistiks verksamhet. Tillgången till särskilt skyddsutrustning var utmanande globalt, men vi lyckades relativt framgångsrikt att upprätthålla en situation där det fanns tillräckligt med skyddsutrustning inom den specialiserade sjukvården och primärvården.

Vi strävar efter att skaffa skyddsutrustning i främsta hand genom våra avtalsleverantörer, men vi var tvungna att köpa stora mängder av skyddsutrustning också utanför våra vanliga leverantörskedjor. Vi stödde också starten av inhemsk tillverkning av skyddsutrustning.

Plastinsamlingen effektiviserades

I och med att verksamheten växte ökade också den totala mängden avfall, men vi kunde allt effektivare separera olika typer av avfall och framför allt insamlingen av plast effektiviserades avsevärt. Insamlingen av plast ökade med 50 procent i Logistikcentralens lokaler från året innan. Detta minskar mängden direktproducerat blandavfall.

Trots det exceptionella året beaktades ekologiskt och socialt ansvar i 66 offentliggjorda anbudsförfrågningar, vilket är cirka 26 procent av alla offentliggjorda anbudsförfrågningar inom den gemensamma upphandlingen.

De gemensamma personalkampanjerna för ett ökat välbefinnande, till exempel julklappsinsamlingen för mödra- och skyddshemmet i Vanda, var som väntat framgångsrika.

Gott om samarbete mellan intressentgrupper

Under 2020 samarbetade vi intensivt med våra intressentgrupper. Samarbete genomfördes till exempel inom ramen för den nationella upphandlingsstrategin, mellan upphandlingsenheterna i huvudstadsregionen, via kompetenscentrumet Keino, med nordiska upphandlande enheter och inom den egna organisationen, bland annat i samband med kampanjen Ekologinen ATeK. Kategoriarbetet inom upphandlingen ökade det målinriktade intressentsamarbetet med våra kunder, och de kategoristrategier som utarbetades i slutet av året utfördes tillsammans med de centrala intressentgrupperna för respektive kategori. Kategoristrategin beskriver till exempel kategorispecifika ansvarsmål och prioriteringar.

Vi för en aktiv dialog med leverantörsmarknaden, till exempel med Sailab Medtech Finland, för att säkerställa att också marknaden är redo för våra nya, mer ambitiösa krav.

Samarbetet med Finnwatch fortsatte i och med konkurrensutsättningen för instrument och rapporten om samarbetet färdigställdes sommaren 2020.