Med socialt ansvar avser vi samhällelig påverkan av vår verksamhet, till exempel genom våra upphandlingar samt vår interna personalpolicy och verksamhetskultur.

De sociala ansvarsaspekterna i anslutning till upphandling behandlas i upphandlingsavsnittet i rapporten.

Principer och riktlinjer för personalansvar

HUS styrelse beslutar om personalpolicyn, lönesystemet och genomförande av en jämlik lönepolicy samt deras tillämpning i HUS-koncernen. Målet är ett meningsfullt, produktivt och säkert arbete samt jämlikhet, transparens och rättvisa. HUS Logistik iakttar HUS gemensamma spelregler och riktlinjer samt ger en introduktion i HUS värderingar till alla nya arbetstagare. Värderingarna är bemötande, jämlikhet och pionjärskap.

Mål för personalansvar och dess fullföljande

Inom personalpolicyn är målet att HUS är en pionjär inom sitt verksamhetsområde och den attraktivaste arbetsgivaren och att varje arbetstagare har ett meningsfullt, produktivt och säkert arbete. Utgångspunkten för de personalpolitiska principerna är att en god och solid personalpolitik är opartisk, transparent och rättvis mot alla oavsett på vilken enhet eller vilket område personen arbetar.

HUS Logistik växte år 2020, vilket utökade mängden rekryteringar samt nya arbetstagare. Introduktionen förbättrades genom introduktionssessioner som anordnades av olika team samt genom att precisera innehållet i den allmänna introduktionsplanen. Genom nya chefsroller och organisationsförändringar strävade man efter att säkerställa en rimlig storlek på teamen för att göra utvecklingen av verksamheten smidigare.

Lean-tänkandet som grund för utvecklingen

Utvecklingen av verksamheten grundar sig på lean-tänkande och personalen deltog under året förutom i utvecklingen av det egna teamet i utvecklingsworkshoppar (kaizen) och i gemba-promenader som år 2020 genomfördes till största delen virtuellt. Kaizen-grupparbeten är vanligtvis 1–4 dagar långa workshoppar under vilka man planerar och genomför en ändring i ett problem som på förhand identifierats i en process. Deltagarna är processansvariga och personer från olika team som medverkar i genomförandet av processen. Varje deltagare påverkar processutvecklingen genom sin egen roll och inlärningen sker tillsammans. Målet är att hitta ett smidigare och effektivare verksamhetssätt.

Avsikten med Gemba-promenaderna är att iaktta hur en viss process fungerar och eliminera hinder för framgång. Målet är att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan ledningen, personalen och teamen samt öka ledningens förståelse för innehållet och problemen i det operativa arbetet så att ledningen genom sin egen verksamhet kan göra vardagen smidigare.

HUS Logistiks ledarstil

Inom HUS Logistiks styrnings- och ledningsverksamhet samt i arbetssätten förverkligas HUS värderingar samt verksamhetsprinciper som fastställts för resultatområdet. Öppenhet, jämlikhet och interaktion är viktiga ledningsprinciper. Ledarskapet baserar sig på en gemensam ledningsmodell som genomförs i samtliga team. I denna ledarskapsmodell som består av flera skikt ingår regelbundna möten varje månad eller vecka samt vid behov dagligen beroende på verksamhetens natur. Målet med den gemensamma modellen är att säkerställa en rättidig kommunikation, möjligheter för personalens inkluderande i utvecklingen av verksamheten samt chefernas och ledningens stöd för att uppnå målen.

Mål- och utvecklingsdiskussioner hålls minst en gång per år och mål som följs upp regelbundet ställs för alla nivåer.

Ledningsgruppen stöder, verkställer och övervakar

För att hantera frågor som har en stor inverkan på HUS Logistik leds resultatområdet av en ledningsgrupp, vars ordförande är resultatområdets direktör och de övriga medlemmarna utgörs av medlemmar som utsetts av direktören samt en personalrepresentant. Vid behov deltar de personer som bereder de ärenden som behandlas på ledningsgruppens möten också i behandlingen av dessa ärenden i ledningsgruppen.

Ledningsgruppens uppgift är att stöda resultatområdets direktör i den strategiska och operativa ledningen samt svara för verkställandet och uppföljningen av besluten. Ledningsgruppen följer kundtjänsternas tillgänglighet, kvalitet och kunderfarenheter om tjänsterna samt samarbetets smidighet, resultatområdets ekonomi och övriga verksamhet. I ledningsgruppen behandlas rapporter om risker, beredskap och riskhanteringens mål- och åtgärdsprogram.

Till ledningsgruppens möten kallas experter vid behov. Protokoll om ledningsgruppens möten förs och publiceras för hela HUS Logistiks personal på en öppen Teams-kanal. Ledningsgruppen sammanträder en gång per månad och vid behov också på kallelse av ordföranden.

Personalsiffror 2020

Personalsiffror 2020 2019 2018
Hela personalen 444 441 411
Fast anställda 410 410 370
Visstidsanställda 34 31 41
Deltidsanställda 12 8 18
Heltidsanställda 432 433 393
Personalomsättning 2020 2019 2018
avgångsomsättning bland fast anställda % 11,2 (12) 7,9

Familjeledigheter 2020

Familjeledigheter 2020 (dagar) 2019 (dagar) 2018 (dagar)
Moderskapsledighet 1572 381 253
Faderskapsledighet 213 313 176
Vårdledighet 1572 1222 1754
Vårdledighet, män 365 346 576
Vårdledighet, kvinnor 1207 876 1178
Föräldraledighet 578 764 575
Partiell vårdledighet 475 1184 1276
Partiell vårdledighet, män 0 0 138
Partiell vårdledighet, kvinnor 1475 1184 1138
Tillfällig vårdledighet 120 187 166
Tillfällig vårdledighet, män 97 113 103
Tillfällig vårdledighet, kvinnor 23 74 63

Arbetsmiljöbarometern 2020

Index 2020
Ledarskap 3,58
Arbetsenhetens verksamhet 3,78
Chefsarbete 3,93
Arbetsenhetens interaktion 3,58
Arbetets meningsfullhet (tidigare Utmaningarna i arbetet) 4,04
Professionell självkänsla 3,86
Arbetsförmåga 4,12

Arbetsolycksfall 2020

Arbetsolycksfall 2020Skador, antalSkador som lett till sjukfrånvaroSjukdagar sammanlagtErsättningar, €

Arbete 32 10 104 24 900
Resa till eller från arbetet 9 3 24 3 704
Övriga 6 1 13 1 070
Yrkessjukdom 0 0 0 0
Misstanke om yrkessjukdom 0 0 0 0
Totalt 47 14 141 29 674

Olycksfallsfrekvens 2020

Olycksfallsfrekvens 2020
LTA3 9,98
LTA1 12,48

Företagshälsa och säkerhet

HUS Logistiks företagshälso- och säkerhetsplan baserar sig på HUS plan för åren 2018–2021. HUS Logistik har sin egen arbetarskyddskommitté som består av arbetarskyddet, chefer och arbetstagare. Kommittén omfattar alla Logistiks verksamhetsområden. HUS Logistik planerar sina egna åtgärder utgående från HUS plan.

På HUS Logistik uppmuntras arbetstagarna att göra säkerhetsobservationer. Antalet observationer och korrigerande åtgärder följs upp på veckonivå på den dagliga ledningens veckomöten.

Bedömningen av risker i anslutning till arbetet görs i systemet HUS-riskit. Bedömningen görs separat för varje team. Mera omfattande bedömningar utförs med fyra års mellanrum och dessa uppdateras en gång per år. I systemet HUS-riskit registreras också alla arbetsolycksfall samt utredningar över olycksfallen.