Med ekonomiskt ansvar avser vi uppnåendet av ekonomiska mål så att vi långsiktigt kan producera mervärde för våra kunder och ägarkommuner.

Tjänster produceras kostnadseffektivt för kunderna. I upphandlingar eftersträvas betydande ekonomiska besparingar genom konkurrensutsättning. I upphandlingen av vårdartiklar säkerställer vi ett enhetligt utbud på vårdartiklar för patientens hela vårdväg.

Samkommunen HNS utgörs av fem sjukvårdsområden som är HUCS sjukvårdsområde samt Hyvinge, Lojo, Borgå och Västra Nylands sjukvårdsområden. Samkommunen HNS inkomster består av medlemskommunernas serviceavgifter och av samkommunens övriga inkomster. Kommunernas serviceavgifter fastställs enligt de tjänster de använder.

HUS Logistik ingår i Samkommunen HNS. Vi iakttar Samkommunen HNS ekonomiska riktlinjer. Samkommunen HNS ställer årligen upp ekonomiska och operativa mål för oss.

Resultaträkning

HUS Logistik
Resultaträkning (1 000 euro) BS 2020 BUF 2021
Verksamhetsintäkter totalt 297 810 297 820
Försäljningsintäkter 291 141 297 820
Avgiftsintäkter 0 0
Stöd och bidrag 6 442 0
Övriga verksamhetsintäkter 228 0
Verksamhetskostnader totalt 303 593 297 346
Personalkostnader 21 442 25 305
Köp av tjänster 25 585 27 603
Material, förbrukningsartiklar och varor 254 163 241 951
Understöd 0 0
Övriga verksamhetskostnader 2 403 2 487
Driftsbidrag -5 783 474
Finansiella intäkter och kostnader totalt -6 0
Årsbidrag -5 789 474
Avskrivningar och nedskrivningar 392 474
Extraordinära poster 0 0
Räkenskapsperiodens resultat -6 181 0