Ansvarsfulla arbetssätt, ansvarsfull upphandling och hela personalens gemensamma åtgärder för att skapa ett ett ökat välbefinnande är våra huvudteman för ansvar.

Med ledningsgruppens beslut grundades i februari 2018 en ansvarsgrupp på HUS Logistik för att främja genomförandet av ansvarsteman på ett omfattande sätt. Gruppen bygger på en befintlig miljöansvarsgrupp, som är den verksamhetsmodell som används på hela HUS.

I ansvarsgruppen ingår experter från olika delområden inom HUS Logistik. Under 2020 fungerade upphandlingsenhetens utvecklingschef som ordförande och de övriga medlemmarna bestod av företrädare för logistiken, materialhanteringen, kundrelationer och upphandling.

Ansvarsprogram

Ansvarsgruppen ansvarar för att utarbeta de årliga åtgärdsplanerna och godkänna dem hos HUS Logistiks ledningsgrupp, vars ordförande är direktören för verksamhetsområdet.

Vårt ansvarsprogram baserar sig på riktlinjerna för HUS upphandlingsstrategi samt på HUS miljöprogram. Ansvarsgruppen har identifierat följande som centrala utvecklingsobjekt inom verksamhetsområdet för HUS Logistik: minskning av avfall, återvinning och återanvändning av avfall, minimeringen av utsläpp från transporter samt ett bättre beaktande av miljöansvar och socialt ansvar vid anbudsförfrågan och upphandlingsavtal.