Innehållet och prioriteringen i kriterierna för socialt ansvar och miljöansvar beror bl.a. på upphandlingsobjektets natur. Målet för år 2020 var att kriterierna för socialt och/eller miljömässigt ansvar använts i 60 procent av gemensamma upphandlingar som offentliggjorts av HUS Logistik.

År 2020 var dock ett exceptionellt år på grund av coronaviruspandemin, vilket påverkade målutfallet.

I 26 procent av anbudsförfrågningarna vid samordnad upphandling som offentliggjordes 2020 hade ansvarskriterier använts som absoluta eller jämförbara egenskaper. Å andra sidan ökade också antalet offentliggjorda anbudsförfrågningar avsevärt. Totalt offentliggjordes 315 anbudsförfrågningar (samordnad upphandling och separat upphandling, exklusive covid-upphandling). Ansvarskriterier hade använts i 66 av dessa. Mätt i antalet enheter användes ansvarskriterier i flera anbudsförfrågningar än året innan, även om de procentuellt sett låg långt efter föregående år, då de hade använts i 62 procent av anbudsförfrågningarna inom samordnad upphandling.

Samarbete med sjukvårdsdistrikten och Finnwatch

På initiativ av HUS Logistik publicerades i början av 2020 en för sjukvårdsdistrikten gemensam guide för ansvarsfull upphandling. Guiden utarbetades av Keino, kompetenscentrum för hållbara och innovativa upphandlingar. Guiden infördes på HUS Logistik under året och i augusti 2020 utbildades upphandlingsexperter i användningen av guiden. Med hjälp av guiden kommer vi att kunna avsevärt underlätta beaktandet av ansvar vid upphandling och därmed öka andelen anbudsförfrågningar som tar hänsyn till ansvar.

År 2019 tecknade HUS Logistik ett samarbetsavtal med Finnwatch rf för att främja socialt ansvarsfull upphandling. Det var fråga om ett pilotprojekt där Finnwatch deltog i beredningen av två upphandlingar samt gjorde upp rekommendationer för en integration av socialt ansvar i alla HUS Logistiks offentliga upphandlingar. En rapport om resultaten av samarbetet togs fram sommaren 2020 och rekommendationerna samt Code of Conduct, dvs. de ansvarsrelaterade avtalsvillkoren i rapporten, har integrerats till en del av guiden för ansvarsfull upphandling.

Kontinuerlig uppföljning

Vi kommer i fortsättningen att följa upp rverkställandet av ansvarskriterierna som en del av upphandlingens gemensamma indikatorer på de operativa upphandlingsmötena. Vi rapporterar med hjälp av indikatorerna också till den strategiska styrgruppen för upphandling. Under 2020 utvecklade vi särskilt rapporteringen och uppföljningen för att vi mera detaljerat ska kunna följa upp prioriteringarna i anslutning till ansvar. Som en del av kategoriarbetet inom tjänsteupphandling kommer vi dessutom att precisera ansvarsmålen inom tjänsteupphandlingen. Framför allt kampen mot arbetsrelaterat utnyttjande är en fråga som vi strävade efter att utveckla nya arbetssätt för under 2020.

Mänskliga rättigheter i upphandlingsländer

Leveranskedjorna för de produkter som HUS Logistik skaffar är globala och innehåller också flera s.k. riskländer (BSCI-klassificering). Vi bedömer de risker för mänskliga rättigheter som är förknippade med varje upphandling under marknadskartläggningen då vi utreder tillverkningsländerna för de produkter som ska skaffas och deras placering i BSCI:s lista över riskländer. Vi diskuterar också marknadssituationen och identifierade risker med potentiella varuleverantörer. Från BSCI-riskländer kommer vanligtvis operations- och undersökningshandskar samt produkter som används för skydd och täckning, såsom operationsrockar, masker och mössor. Risker förekommer typiskt inom olika engångsförnödenheter som köps i stora mängder och vars tillverkning kräver mycket hantarbete.

Som risker för mänskliga rättigheter identifierar vi t.ex. olika problem som gäller lönen, arbetstider, organiseringsfrihet och rekryteringsavgifter. I rapporteringen om företagsansvar har man också lyft fram t.ex. utförande av tvångsarbete och användningen av barnarbetskraft. Vi strävar efter att minimera dessa risker genom att kräva våra leverantörer på transparens och t.ex. auditeringsrapportering. HUS Logistik auditerar inte själv leverantörer eller produktionsanläggningar, utan använder vid upphandling från riskländer som avtalsvillkor en auditeringsrapportering som certifierats av en pålitlig tredje part.