Upphandlingen spelar en viktig roll i hela HUS ansvarsarbete. Upphandlingsbeslut påverkar till exempel mängden energi och material som förbrukas under produkternas och tjänsternas livscykel samt utsläpp av växthusgaser och avfall.

”Vi tar ansvar för det gemensamma bästa” är ett av HUS strategiska mål. HUS är en betydande samhällelig aktör som får sin finansiering ur skattemedel, och av denna anledning förutsätts det att HUS i sin verksamhet iakttar särskilt ansvar och beaktar etiska aspekter. Detta ansvar realiseras i form av miljöansvar, socialt ansvar och god förvaltning. Vi arbetar för att bli koldioxidneutrala före 2030 samt för att iaktta hållbar utveckling i hela verksamheten.

Principerna för ansvarsfull upphandling är indelade i HUS riktlinjer och allmänna skyldigheter som gäller offentlig upphandling. Den offentliga sektorn har makt och skyldighet att använda köpkraft på ett hållbart sätt. Upphandlingen inom den offentliga sektorn i Finland uppgår till cirka 35 miljarder euro per år ( Finlands Näringsliv 2020) och påverkar därför produkternas egenskaper på marknaden. Hållbar upphandling syftar till att minska negativ miljöpåverkan och utsläpp samt främja en hållbar användning av naturresurser under hela upphandlingens livscykel. Regeringens principbeslut (13.6.2013) förpliktar också staten och kommunerna att främja energi- och miljölösningar, så kallade cleantech-lösningar.

Bra för miljön

HUS upphandlingsstrategi innehåller riktlinjer för att HUS kan och vill påverka produkt- och tjänsteutbudet för att få till stånd miljömässigt positiva effekter (Upphandlingsstrategin, HUS styrelse 6.6.2016). I HUS upphandlingsanvisningar betonas att miljöpåverkan beaktas redan vid upphandlingens planering. Upphandlingsbesluten påverkar mängden energi och material som förbrukas under produkternas och tjänsternas livscykel samt utsläpp av växthusgaser och avfall.

HUS har förbundit sig till en kontinuerlig minskning av miljökonsekvenser (HUS miljöpolicy, HUS styrelse 9.5.2016). HUS strävar efter en mer resurssmart verksamhet, avfallsminskning och mindre klimatbelastning (HUS miljöprogram 2016–2020).

Ledning av ansvarsfull upphandling

HUS Logistiks upphandlingar realiserar HUS ansvarsmål och att beakta ansvarsfrågor är en del av den normala upphandlingsverksamheten. HUS Logistiks upphandling leds enligt kategorimodellen. Kategoristrategier har utvecklats för upphandlingar av samma typ, som också definierar målen för ansvarsarbetet. Förutom de olika aspekterna av kategoriarbete tar kategoristrategierna hänsyn till HUS riktlinjer samt skyldigheter i fråga om offentlig upphandling.

Ansvarsmålen utvecklas tillsammans med kunder och leverantörer

Kategorierna styr upphandlingsbehoven och ställer upphandlingsspecifika mål. På så sätt kommer ansvarsmålen i enlighet med kategoristrategin också att förankras i upphandlingen. Kategoriteamen stöder upphandlingsexperterna i konkurrensutsättningsprojekt och uppnåendet av mål. Marknadsdialogen är en viktig del i upphandlingsförberedelserna och ansvaret lyfts fram som ett av temana i samarbete med leverantörer. HUS Logistiks upphandlingsorganisation utbildas regelbundet i temat ansvarsfull upphandling. Upphandlingsexperterna stöds av en för sjukvårdsdistrikten gemensam guide för ansvarsfull upphandling, vars kriterier används i strategiska produktgrupper.

Efter konkurrensutsättningsprojektet fortsätter kategoriernas roll under avtalsperioden i samarbete med intressentgrupperna. Genom kategorierna är det möjligt att följa upp och utveckla ansvarsmål med både kunder, leverantörer och andra samarbetspartner. Kategorierna ansvarar också i princip för HUS Logistiks upphandlingsavtal, utfärdandet av eventuella sanktioner samt avtalsövervakningen utförs i kategorierna. HUS Logistik deltar aktivt i nationella utvecklingsarbetsgrupper för upphandling och strävar på många olika sätt efter att främja ansvarsfull upphandling i sitt eget innehåll.